Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Samverka med oss för ett socialt hållbart samhälle

Flera svenska städer har områden som definieras som socioekonomiskt utsatta. Men det går att vända utvecklingen – genom att utgå från de boendes behov och egna initiativ, och genom samverkan.
Flera svenska städer har områden som definieras som socioekonomiskt utsatta. Men det går att vända utvecklingen – genom att utgå från de boendes behov och egna initiativ, och genom samverkan.

Klyftorna ökar i samhället

De sociala och ekonomiska klyftorna har ökat i landet. Sveriges folkhälsa är generellt väldigt bra, men de senaste 30 åren har skillnader mellan olika grupper ökat allt mer. Medellivslängden kan i samma stad skilja 5 år mellan olika stadsdelar. Den här utvecklingen påverkar individen, men även samhällets stabilitet och motståndskraft och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

Ökande samhällsklyftor och nya globala utmaningar kräver nya lösningar. Nu, kanske mer än någonsin behövs gemensamma krafter och långsiktiga satsningar för att uppnå förändring.

Röda Korset arbetar för att förebygga en negativ utveckling i socioekonomiskt utsatta områden, stötta boende och på så sätt arbeta för socialt hållbara städer. Arbetet är områdesbaserat och ska bidra till bättre hälsa, större delaktighet och en ökad trygghet i området. Förmågan att förebygga och återhämta sig vid kris och oro ska också stärkas.

Samverkan – ett nyckelord

För att lyckas med detta är samarbete, långsiktighet och lokal förankring bland de boende nyckelord.

– Våra segregerade städer står inför komplexa problem. Det finns inga enskilda orsaker och därför inte heller några enkla lösningar. För att lyckas vända utvecklingen behövs en helhetsbild och ett delat ansvar mellan olika samhällsaktörer, säger Therese Leijon, enhetschef för Socialt hållbara städer på Röda Korset.

Våra utgångspunkter

  • Vi sätter boende i centrum och utgår från verkliga behov och erfarenheter.
  • Vi tar ett helhetsgrepp och samverkar på djupet med kommunen, näringslivet, föreningar och myndigheter.
  • Vi bedriver verksamhet som baseras på aktuell forskning.
  • Vi driver arbetet tillsammans med de som bor i det lokala området.
  • Vi arbetar långsiktigt – punktinsatser gör ingen bestående nytta.

En kartläggning över lokala behov görs som utgångspunkt för arbetet i området. Denna blir grunden för Röda Korsets planering av arbetet som sker i samverkan med boende och  lokala aktörer, exempelvis lokala företag eller föreningar. Röda Korsets mötesplatser är navet och förankring i området är avgörande. Parallellt arbetar vi för en strukturell förändring av de grundorsaker som bidrar till utsatthet i ett område. Vår främsta samverkanspartner är alltid de boende i området. Genom att ge dem rätt förutsättningar att själva kunna skapa lösningar på problem, bidrar vi till en förbättrad hälsa och möjlighet till större inflytande över sitt eget liv.

– Våra lärdomar visar att vi måste arbeta i nya typer av partnerskap, där det lokala arbetet utformas tillsammans med boende och olika samhällssektorer, exempelvis kommuner, näringsliv, andra ideella organisationer och forskare, säger Therese Leijon och fortsätter:

– Vi samarbetar idag med flera företag vars engagemang gör stor skillnad för vår verksamhet. Nu när behovet av våra insatser ökar behöver vi också fler företag som engagerar sig. Det är tillsammans vi kan uppnå en hållbar förändring i områden med komplexa utmaningar.

Arbetet bedrivs idag i runt 25 områden med fokus på storstadsregionerna. Med stöd från våra företagspartners kan vi stärka och utveckla arbetet i fler städer där behoven är stora.

Några av våra aktiviteter

  • Sociala mötesplatser: Områdets nav för att identifiera och möta lokala behov. Mötesplatser för boende samman, stärker hälsa och bidrar till ökad gemenskap och tillhörighet.
  • Läxhjälp: För att ge alla - både unga och vuxna – lika möjligheter att klara av skolan. Därigenom får alla samma chans att nå sin fulla potential.
  • Trygghetsskapande aktiviteter: För att ta tillbaka det offentliga rummet genom en gårdsfest eller ett riktat event.
  • Cykelskola: Frihet på två hjul och för stärkt folkhälsa.
  • Krisberedskap och respons: Utbildningar kring första hjälpen och psykosocialt stöd för stärkt krisberedskap och ett motståndskraftigt samhälle, och förmågan att agera vid lokala kriser

Vill ni arbeta för ökad social inkludering?

 

Kontakta oss