Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Internationell humanitär rätt

Röda Korset har en gemensam historia med och ett unikt uppdrag under den humanitära rätten, som också kallas krigets lagar. Här finns fakta och våra ståndpunkter kopplade till vårt arbete med krigets lagar.
Röda Korset har en gemensam historia med och ett unikt uppdrag under den humanitära rätten, som också kallas krigets lagar. Här finns fakta och våra ståndpunkter kopplade till vårt arbete med krigets lagar.

Röda Korset har ett särskilt uppdrag att sprida kunskap om, säkerställa respekt för och bidra i utvecklingen av krigets lagar. Läs gärna mer om krigets lagar.

När vi lyfter frågor om den humanitära rätten med beslutsfattare och i media utgår vi både från vårt unika mandat och det vi ser i våra verksamheter både i Sverige och globalt. Här hittar du mer om de frågor vi driver.

Sammanfattning av vad vi jobbar för inom internationell humanitär rätt

  • Öka kännedomen om och respekten för den internationella humanitära rätten

Svenska Röda Korset anser att det är viktigt att kännedomen om den internationella humanitära rätten stärks i samhället i stort. Det är också mycket viktigt att den internationella humanitära rätten och det humanitära arbetet respekteras i ny lagstiftning. Det får till exempel inte råda några tvivel kring att opartiska humanitära organisationer fortsatt har möjlighet att ge sjukvård till skadade medlemmar av icke-statliga väpnade grupper eller utbilda i den humanitära rätten. På samma sätt är det viktigt att nationella myndigheter tar hänsyn till den humanitära rätten, till exempel i beslut kopplade till vapenexport.

  • Sverige bör gå med i FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen

Svenska Röda Korset anser att Sverige bör skriva under och ratificera FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen från 2017. Enligt en studie som Rödakors- och rödahalvmånerörelsen genomförde 2009 konstaterades att varken Röda Korset eller någon annan statlig eller icke-statlig aktör har kapacitet att hantera de mänskliga konsekvenserna av ett enda kärnvapen. Att skriva på kärnvapenavtalet är en humanitär nödvändighet och ett löfte till framtida generationer att de aldrig kommer behöva leva under hotet från kärnvapen. Genom signering och ratificering skulle Sverige bidra till att grundläggande krafttag tas för en framtid fri från kärnvapen.

  • Lagstifta om ett särskilt tortyrbrott

Svenska Röda Korset möter dagligen människor som utsatts för tortyr. Bland annat driver vi sex center runtom i Sverige för behandling av krigsskadade och torterade. Ett särskilt tortyrbrott är viktigt både för att säkerställa Sveriges fulla deltagande i arbetet mot straffrihet för tortyrgärningar och för möjligheterna till upprättelse för tortyröverlevare i enlighet med tortyrkonventionen. Frågan har utretts i utredningen ”Ett särskilt tortyrbrott” (Ds. 2015:42) och Röda Korset anser att regeringen i närtid bör lämna en proposition till riksdagen i denna fråga.

  • Den humanitära rätten bör ha ett genusperspektiv

Väpnad konflikt påverkar kvinnor, män, pojkar och flickor olika men den humanitära rätten tar inte alltid höjd för dessa skillnader. Just nu pågår en uppdatering av kommentarerna till Genèvekonventionerna med tilläggsprotokoll. Dessa kommentarer ligger till grund för tolkning och tillämpning av gällande regler. Svenska Röda Korset bedriver arbete för att ett genusperspektiv ska genomsyra de uppdaterade kommentarerna.

Vi påverkar genom att öka kunskapen om den internationella humanitära rätten, ge ut en årsbok i humanitär rätt, släppa rapporter, uttala oss i media, delta i samråd vid regeringskansliet och myndigheter och träffa utredare och beslutsfattare.