Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Förvarstagande av migranter och asylsökande

Förvar av migranter och asylsökande bör undvikas.
Förvar av migranter och asylsökande bör undvikas.

Läs hela positionen

Användningen av förvar fortsätter att öka i Sverige. Detta sker i takt med trenden inom övriga EU, där förvarstagandet har ökat betydligt de senaste åren, både under asyl- och återvändandeprocessen.
Sedan 1998 besöker Svenska Röda Korsets frivilliga personer som frihetsberövats och befinner sig på Migrationsverkets förvar i Sverige. Dessa besök ger organisationen en unik bild av situationen på förvaren och de humanitära konsekvenserna av ett frihetsberövande. Svenska Röda Korset har genom åren dokumenterat de negativa och varaktiga effekterna av frihetsberövande på människors välbefinnande och mentala hälsa, samt bristerna i rättstillämpningen.
Vi ser med oro på de planer som finns på att betydligt utvidga antalet förvarsplatser. Detta mot bakgrund av de humanitära konsekvenserna förvarstagandet har för människor som frihetsberövas, de dokumenterade bristerna i rättstillämpningen vid förvarsbeslut men också eftersom möjligheten att införa alternativ till förvar ännu inte utretts.

Svenska Röda Korsets position

 • Förvar av migranter och asylsökande ska undvikas.
 • Frihet ska alltid vara norm. Om det finns grund för att inskränka friheten ska mindre integritetskränkande åtgärder – som alternativ till förvar – beaktas först.
 • Möjliga alternativ till förvar, utöver uppsikt, bör utredas i syfte att flera alternativ till förvar fastställs i lag och tillämpas.
 • Beslut om förvar och alternativ till förvar bör endast fattas där det är nödvändigt, rimligt och proportionerligt i förhållandet till syftet. Ett beslut får endast fattas med beaktande av omständigheterna i varje enskilt fall.
 • Proportionalitetsprincipen bör fastställas i lag så att det tydligt framgår direkt av lagstiftningen att en intresseavvägning måste föregå beslut om förvar, förlängning av förvarstiden samt beslut om placering i häkte eller på anstalt.
 • Barn bör inte förvarstas.
 • Förvarstagande av särskilt utsatta grupper bör undvikas – när så sker ska deras särskilda behov beaktas.
 • Förvarstagna bör aldrig placeras i häkte, arrest eller på anstalt – när så ändå sker ska externplaceringen ske som sista utväg/endast i undantagsfall och bör vara så kortvarig som möjligt.
 • Respekten för viktiga rättssäkerhetsgarantier i beslutsfattandet rörande förvar och alternativ till förvar bör säkerställas.
 • Villkor och behandling i förvar bör vara av icke-bestraffande karaktär. Detta innebär att förvarstagnas frihet inte ska begränsas utöver vad som är strikt nödvändigt
 • En systematisk övervakning av att mänskliga rättigheter upprätthålls och respekteras inom förvaret bör säkerställas.