Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vår roll i krisberedskap

Samhällets förmåga att förebygga, förbereda sig för och hantera allvarliga händelser och kriser vilar i dag inte enbart på myndigheter, utan även på andra aktörer. Här spelar vi en viktig roll. Här hittar du fakta om krisberedskap och våra ståndpunkter.
Samhällets förmåga att förebygga, förbereda sig för och hantera allvarliga händelser och kriser vilar i dag inte enbart på myndigheter, utan även på andra aktörer. Här spelar vi en viktig roll. Här hittar du fakta om krisberedskap och våra ståndpunkter.

Röda Korset bedriver sedan 2015 ett långsiktigt arbete för att utveckla sin roll och förmåga att agera inom ramen för svensk krisberedskap och totalförsvaret. Idag har vi flera uppdrag inom detta område, inom bland annat första hjälpen, krisstöd och frivilligsamordning.

Vår beredskap utgår från lokalföreningarnas lokala förmåga på kommunbasis. Vi ser ett stort behov av att utveckla och stärka förebyggande insatser för att bygga robusthet som består.

Krisstöd vid allvarliga händelser

Kärnan i vårt arbete är det krisstöd som vi bidrar med vid allvarliga händelser. Detta syftar till att stärka samhället och individers känsla av trygghet, lugn, tillit, samhörighet och hopp. Insatser som främjar dessa principer bidrar till stärkt psykologiskt försvar, på individ- och på samhällsnivå.

Vår stödjande roll till svenska staten

Som nationell rödakorsförening har Svenska Röda Korset en stödjande roll till staten inom det humanitära området. Den stödjande rollen och den särskilda ställningen i internationell och nationell rätt skiljer oss från andra humanitära organisationer och innebär bland annat specifika uppdrag under kris och väpnad konflikt.

Röda Korset är även en av arton frivilliga försvarsorganisationer i Sverige, med uppdrag att bistå totalförsvarets sjukvård och bidra till civilbefolkningens skydd i krig.

I detta arbete utgår vi från det mänskliga perspektivet. Att stärka den enskildes förmåga och möjlighet att klara sig i en kris eller allvarlig händelse och vikten av att stärka samhällets motståndskraft underifrån. För oss byggs samhällets kapacitet att motstå allvarliga händelser i hög grad på samhörighet och tillit i vardagen – som också möjliggör en gemensam förmåga att agera när kriser sker.

Sammanfattning av vad vi jobbar för inom krisberedskap

  • För att förebygga och hantera plötsligt ökande humanitära behov behövs samverkan mellan ansvariga myndigheter, privata aktörer, enskilda individer, och frivilligorganisationer vilket förbättrar samhällets samlade förmåga att möta dessa behov.
  • Samhället är beroende av att såväl offentliga som andra aktörer bidrar till svensk krishanteringsförmåga, och är beroende av ett aktivt deltagande från civilsamhället. Därför behövs frivilligorganisationer som Svenska Röda Korset. Vi säkerställer att humanitära behov kan tillgodoses under alla omständigheter, på ett opartiskt sätt.
  • Ojämlik tillgång till hälsa, trygghet och social inkludering bidrar såväl till utsatthet för enskilda som risker för samhället som helhet, och gör det svårare för samhället att hantera kriser när de väl sker. Vi ser därför stor vikt av att frågor om ojämlikhet och social otrygghet inkluderas i arbetet för samhällets säkerhet.

Vi bygger motståndskraft

Vi arbetar även kontinuerligt med social verksamhet och trygghetsskapande insatser, för att stärka samhällets robusthet och motståndskraft. Genom våra verksamheter och våra 30 000 frivilliga runt om i Sverige vet vi att de som lever i utsatta situationer ofta drabbas hårdast när krisen kommer. Därför ser vi det förebyggande arbetet som väsentligt, såväl för att motverka risker och social utsatthet som för att underlätta hanteringen av en allvarlig händelse. 

Vi ser också ett stort behov av att stärka såväl myndigheters som allmänhetens kunskap om Röda Korsets uppdrag och mandat. Som nationell förening inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen har vi en unik stödjande roll till de svenska myndigheterna, något som är av stor vikt att såväl ansvariga aktörer som människor i utsatta situationer har kunskap om.

Vi har nu fokus på den lokala krisberedskapen runt om i landet med en målsättning att år 2025 ha 20 000 volontärer som är redo att agera i händelse av en samhällskris.