Kallelse till stämma i Uddevalla rödakorskrets

Publicerad av: Maria Lillieström, den 6 februari 2022.

Vill du bidra till en bättre värld? Då är du välkommen att delta på Uddevallakretsens stämma. 

Datum:          Lördag 26 februari 2022 
Tid:               Kl 13.00 
Plats:             Folkets Hus, Uddevalla (Rum Fossum)
Förtäring:      Räksmörgås 

Anmäl dig till Ulla Lönnqvist, ulla.lonnqvist@redcross.se   
eller via mobil  0703-159015 senast 22 februari. 

Kretsstämmans dagordning: 

 • Kretsstämman öppnas av sittande ordförande som hälsar välkommen 
 • Godkännande av stämmans stadgeenliga sammankallande 
 • Fastställande av röstlängd 
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare 
 • Godkännande av föredragningslista 
 • Verksamhetsberättelse med bokslut samt revisionsberättelse för närmast föregående år 
 • Fastställande av resultat- och balansräkning 
 • Beslut om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen 
 • Beslut om antal ledamöter, revisorer och valberedning 
 • Val av ordförande, 1 år 
 • Val av ledamöter, 1 och 2 år 
 • Val av revisorer, 1 år 
 • Val av valberedning, 1 år 
 • Styrelsens förslag till verksamhet 2022 
 • Kretsstyrelsens förslag till bildande av stiftelse 
 • Övriga frågor 
 • Avslutning 

 

Observera att lokal kan komma att bytas. 

Hjärtligt välkommen!

Uddevalla rödakorskrets 

Ulla Lönnqvist,
ordförande för styrelsen 

Röda korset banér