Röda Korsets flagga mot molnig himmel

Personlig integritet

Personlig integritet

Vi värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen – GDPR – gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Denna har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

Vem är ansvarig?

Den juridiska personen Svenska Röda Korset, 802002-8711, är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att det är vi som ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och att behandlingen följer gällande lagstiftning.

I våra riktlinjer för skydd av personuppgifter (PDF) kan du läsa mer om hur ansvarsfördelningen mellan vår tjänstemannaorganisation och våra lokala Rödakorsföreningar (kretsar) ser ut.

När vi samlar in dina personuppgifter

Eftersom du kan komma i kontakt med Svenska Röda Korset på olika sätt kan behovet av att inhämta personuppgifter se olika ut.

I följande situationer samlar vi in dina personuppgifter

 • Du engagerar dig som frivillig.
 • Du fyller i dina personuppgifter eller kontaktar oss på någon av våra plattformar, exempelvis rodakorset.se, sociala medier, Restoring Family Links Portal, via telefon, postalt eller via e-post.
 • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
 • Du vänder dig till oss för rådgivning.
 • Du registrerar dig som medlem.
 • Du skänker en gåva.
 • Du deltar i insamling via formulär på rodakorset.se, event, i butik eller motsvarande.
 • Du deltar i ett upprop eller annan form av namninsamling.
 • Du deltar i någon av våra utbildningar.
 • Du besöker våra digitala kanaler, exempelvis rodakorset.se och sociala medier. Det gäller trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikations­data samt spårbarhets­identifikation, exempelvis cookies, IP-adress, typ av enhet, operativsystem, region, språkinställning och webbläsare som används. Dessutom samlar vi in tid och längd för besöket samt interaktionen som gjordes.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vilken typ av personuppgifter vi samlar in kan också se olika ut beroende på vilken kontakt du har med oss – det kan röra sig om följande uppgifter:

 • Person- och kontaktuppgifter: Namn, födelsedatum, personnummer, mobiltelefon­nummer, mejladresser, postadress samt faktura- och leveransadress.
 • Betalningsuppgifter som fakturainformation och bankkontonummer.

Varför behöver vi behandla dina personuppgifter?

Vårt mål är att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. I arbetet för att nå vårt mål behöver vi medlemmar, frivilliga och givare som bär upp vår verksamhet, och för att kunna ha medlemmar, frivilliga och givare behöver vi kunna behandla personuppgifter.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan verksamhet som är förenlig med Svenska Röda Korsets stadgar. Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att kontakta dig rörande viktig information om vår verksamhet generellt, både nationellt och internationellt, samt för att exempelvis ge mer specifik information om aktuella händelser, katastrofer och akutinsamlingar.

Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att kunna göra följande:

 • Fullgöra beställningar av produkter via någon av våra plattformar, exempelvis rödakorset.se.
 • Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, exempelvis nyhetsbrev.
 • Lagra och analysera uppgifter samt utföra segmentering och profilering, exempel-vis hur givandet generellt ser ut i storstadsområden utifrån ålder och kön, i syfte att bättre kunna anpassa vår kommunikation.
 • Kunna administrera ditt medlemskap, dina gåvor och ditt frivilliguppdrag.
 • Genomföra marknadsundersökningar och analyser.
 • Ta fram statistiska data om våra engagerades beteende och mönster. Det sker på aggregerad nivå, utan att identifiera någon enskild person.
 • Genom analys av beteenden på våra webbplatser och i våra appar för att kunna utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
  Hjälpa oss att utveckla våra plattformar, exempelvis rodakorset.se, till att bli mer användarvänliga och förbättra användarupplevelsen.
 • Kommunicera förändringar i våra villkor och policydokument.

Utöver de ändamål som anges ovan så kan det finnas ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten när dina uppgifter samlas in. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, exempelvis vid hantering av autogiro och av bokförings- och skattemässiga skäl. Vi uppdaterar och kompletterar dina uppgifter från andra offentliga register, exempelvis SPAR och arbetar med god registervård.

Vem får ta del av mina personuppgifter?

För att behandla dina personuppgifter på det sätt och för de ändamål som anges ovan, kan Svenska Röda Korset behöva dela dina personuppgifter med av oss utvalda tredje parter. Det kan ske exempelvis genom att tredje part utför undersökningar eller analyser på uppdrag av oss. Om så sker, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och med en adekvat skyddsnivå. Du har rätt att motsätta dig att vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part.

Om du har anmält ditt intresse för att agera som frivillig i en akut händelse där Röda Korset agerar på uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), och du erbjuds ett uppdrag, kan dina kontaktuppgifter komma att förmedlas till ansvarig aktör.

Svenska Röda Korset samarbetar med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES, där vi gör en individuell kartläggning för varje enskild partner avseende hur personuppgifter hanteras tillsammans med en konsekvens- och riskbedömning.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Ett sådant förfarande kräver ditt uttryckliga tillstånd.

Cookies och liknande tekniker

Svenska Röda Korset använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användar-upplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar, exempelvis rödakorset.se.

Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och underlätta surfandet.

Det finns två typer av cookies:

 1. En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
 2. En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.

Läs mer om cookies (Your Online Choices)

Cookies vi använder på rödakorset.se

Om du tackar nej till cookies på rodakorset.se fungerar inte ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen.

Nyhetsbrev

För att kunna registrera och administrera prenumerationer av nyhetsmejl krävs att din webbläsare accepterar cookies. Om du inte vill acceptera cookies, kontakta oss för hjälp med din prenumeration.

Delafunktionen

Denna funktion gör det möjligt för besökare att rekommendera artiklar i sociala media som Facebook och Twitter. Cookies samlar information om hur besökare – inte på individnivå – använder funktionen för att kunna förbättra webbplatsen.

Analysfunktion

Vi använder Hotjar för att förstå användarbeteende på webbplatsen. Hotjar använder cookies.

Re-marketing

Vi använder re-marketing på webbplatsen. Detta gör att vi kan få en uppskattning av våra besökares ålder och kön. I samband med kampanjer kan vi använda re-marketing för riktade annonser i Google Display Network. I detta syfte används data från en tredjeparts-cookie. Du kan förändra dina inställningar för annonser eller göra opt-out för att undgå beteendestyrd annonsering från Google genom nedanstående länkar:

Re-targeting

För att bygga relationer med personer som redan på olika visat sitt intresse för Svenska Röda Korset så kan vi komma att kommunicera med dessa personer i olika kanaler. På det sättet kan vi öka relevansen av vår kommunikation. Det innebär att utifrån din relation till oss och den kontakt du haft med oss – exempelvis via mejl, sociala medier och rödakorset.se – kan vi kommunicera vidare med dig i de olika kommunikations­kanaler vi arbetar med.

Facebook-pixel

Facebooks pixel finns implementerad på Röda Korsets webbsidor. Den gör det möjligt att spåra besökares aktivitet och rikta kommunikation till besökaren på Facebooks plattformar. All information som hämtas in är anonymiserad och sker på gruppnivå.

Readpeak-pixel

Readpeak-pixeln används för att spåra och mäta kampanjprestanda av content-display annonser . Den samlar in anonymiserad data om användarinteraktioner, såsom tid spenderad på sidan och konverteringshändelser. Denna data hjälper oss att optimera annonser och målgrupper. Inga personligt identifierbara uppgifter lagras.

Agillic

Vi använder oss av Agillic på vår hemsida för att bättre målsätta kommunikation och första användarresor mellan olika marknadsföringskanaler.

Linkedin

På sidor om företagsgivande och företagsengagemang används Linkedins annonspixel för att förbättra och rikta annonsering på Linkedin.

Webbkampanjer utanför rodakorset.se

Vi använder ReachMee för vissa jobbannonser och kan där se besöksstatistik med hjälp av cookies.

På vilken laglig grund samlar ni in mina personuppgifter?

Den lagliga grunden för Svenska Röda Korsets behandling av dina personuppgifter beror på vilken relation du har oss:

Avtal och rättslig förpliktelse

Om du är medlem i Svenska Röda Korset är det avtalet om medlemskap som är den lagliga grunden för att vi ska behandla vissa basuppgifter om dig. Detsamma gäller om du är månadsgivare till Svenska Röda Korset via Autogiro. Det kan också handla om att annan svensk lagstiftning, exempelvis bokföringslagen och sekretesslagen, kräver att vi behandlar personuppgifter.

Berättigat intresse

I vissa fall har Svenska Röda Korset ett så kallat berättigat intresse. Det kan handla om att:

 • marknadsföra oss som organisation för personer som inte varit i kontakt med oss tidigare,
 • genomföra segmentering eller profilering av personer som redan är medlemmar, frivilliga och givare i Svenska Röda Korset,
 • förbättra och övervaka hur våra webbplatser fungerar,
 • behandla dina uppgifter för att kunna fullgöra beställningar av produkter,
 • administrera dina gåvor och ditt frivilliguppdrag,
 • genomföra marknadsundersökningar och analyser samt
 • kommunicera förändringar i Svenska Röda Korsets villkor och policydokument.

Samtycke

I undantagsfall använder Svenska Röda Korset samtycke som laglig grund för behandling av person-uppgifter, exempelvis i vår verksamhet med efterforskning och familjeåterförening. I de fall du har lämnat ditt samtycke har du alltid rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

Vilka är dina rättigheter?

Du har möjlighet att påverka hur Svenska Röda Korset behandlar dina personuppgifter:

Rätt att få tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att en gång per år erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade hos Svenska Röda Korset, genom att skriftligt begära ett registerutdrag från oss. Detta är kostnadsfritt.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att begära att Svenska Röda Korset raderar dina personuppgifter om du skulle vilja. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer exempelvis från bokföringslagen och patientsäkerhetslagen – och vi blockerar då dina personuppgifter så att de endast används för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt att begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att motsätta dig att dina uppgifter behandlas

Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.

Rätt att föra fram klagomål till Datainspektionen

Om du anser att Svenska Röda Korset behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Svenska Röda Korset är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

När du som givare till Svenska Röda Korset har varit inaktiv i tre år gallras eller anonymiseras person-uppgifterna. Detsamma gäller när dina personuppgifter inte längre är relevanta för de ändamål som anges i vår Dataskyddspolicy eller inte längre krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi lagrar alltså inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Anonymisering används som metod för att kunna föra statistik och göra analyser och samtidigt respektera din integritet. Det innebär att vi avidentifierar de personuppgifter vi har om dig, vilket gör det omöjligt att identifiera dig som person.

Marknadsföring

Hur vi använder dina personuppgifter vid marknadsföring:

Telemarketing

Röda Korset använder löpande telemarketing som insamlingsmetod. Varje dag har våra engagerade kommunikatörer samtal med människor och berättar vad Röda Korset gör i Sverige och resten av världen. Syftet är att rekrytera månadsgivare. Vi ringer i egen regi men också genom ett externt företag. Här kan du läsa mer om vår telemarketing.

SMS och mejl

Har du givit en gåva till Röda Korset kan vi komma att kontakta dig via SMS eller mejl i syfte att berätta om och samla pengar till Röda Korsets olika hjälpinsatser.

Givarbrev

Givarbrev – per post eller digitalt – skickas till privatpersoner i syfte att berätta om och samla in pengar till Röda Korsets olika hjälpinsatser. Mottagare är personer som regelbundet stödjer Röda Korset med en gåva. Vill du tacka nej till givarbrev kan kontakta oss på info@redcross.se

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att Svenska Röda Korsets webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Svenska Röda Korset saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Kontakta oss om du har frågor

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation. Du kan också kontakta Svenska Röda Korsets dataskyddssamordnare om du har frågor om våra riktlinjer för skydd av personuppgifter.

Postadress

Svenska Röda Korset
Box 17563
118 91 Stockholm


Telefon: 0771-19 95 00
Mejl: info@redcross.se
Dataskyddsombud: dataskyddsombud@redcross.se