Bakhuvudet på man med mobil

Till dig som möter personer som fått avslag på asylansökan

Till dig som möter personer som fått avslag på asylansökan

Vi på Röda Korset har i många år arbetat med att ge stöd till personer som har fått avslag på asylansökan och står inför ett eventuellt återvändande. Stödet syftar till att lindra och förhindra mänskligt lidande.

Vår erfarenhet från att arbeta med migranter i utsatta situationer är att personer med avslag ofta befinner sig i en svår situation och utgör en särskilt utsatt grupp. Vi arbetar för att återvändandeprocessen ska vara rättssäker och att själva återvändandet ska ske under så humana och värdiga former som möjligt. Svenska Röda Korsets arbete med stöd vid avslag och återvändande utgår ifrån individens behov och sker alltid i enlighet med våra grundprinciper.

Inom ramarna för vårt arbete har vi genomfört en rad EU-projekt. Nuvarande projekt AMIRA II (Assisting Migrants in Return and Asylum) finansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond och avslutas i januari år 2025. Projektet syftar till att utveckla stödet till personer med avslag, att sprida kunskap om behov och förbättringsområden samt att utveckla samverkan på nationell och internationell nivå. Här hittar du den behovsanalys vi tagit fram inom tidigare projekt (PDF).

Läs om vårt arbete med avslag och återvändande

Stöd vid avslag och återvändande (2023) – PDF för skärm.
Stöd vid avslag och återvändande (2023) – PDF för utskrift.

Reintegrationsstöd i Irak

I samverkan med Irakiska Röda Halvmånen erbjuder vi individbaserat stöd till särskilt utsatta individer i Irak som återvänder från Sverige eller från ett annat EU-land. Stödet baseras på en individuell behovsanalys och kan innebära psykosocialt stöd och rådgivning, humanitärt eller materiellt stöd, hjälp att få tillgång till sjukvård och behandling, utbildning eller att starta företag. Insatserna ska inkludera psykosocialt stöd och vara genusmedvetet och anpassat även för barn. Stödet erbjuds som ett komplement till det reintegrationsstöd som erbjuds via Migrationsverket för de som är i behov av ytterligare insatser.

Behöver du stöd i Irak efter ditt återvändande - svenska och arabiska (2024) PDF
Are you in need of support in Iraq after return - English and Arabic (2024) PDF

Materiellt stöd i Sverige

För särskilt utsatta individer som står inför ett återvändande finns möjlighet att få ett begränsat materiellt stöd. Stödet handlar om att tillgodose grundläggande humanitära behov och i övrigt bidra till att stärka personens välbefinnande. Det kan handla om kläder, resväska eller annat som uppfyller syftet med stödet.

Vi ger råd och stöd till individer

Som ett komplement till myndigheter erbjuder Röda Korset neutral information och rådgivning om asyl- och återvändandeprocessen samt om sociala rättigheter vid avslag. Exempel på information som ges är om vilka regler som gäller och vilka skyldigheter och rättigheter individer har efter ett beslut om ut- eller avvisning. Vi kan också informera om vad som kan vara bra att tänka på för att förbereda sig inför ett återvändande eller bara erbjuda ett samtal för den som känner oro kring sin situation. Vi arbetar utifrån individens behov och egen önskan om stöd och strävar efter att kunna ge ett anpassat stöd. Stödet kan innebära juridisk rådgivning, praktisk hjälp eller stöd i dialogen med myndigheter i Sverige. Vi försöker även att erbjuda praktisk hjälp inför återvändandet, exempelvis med att ordna med intyg och i vissa fall kan vi erbjuda hjälp att kontakta Röda Korset eller Röda Halvmånen i hemlandet för information och stöd.

Återvända hem (svenska) + Returning home (English) (2023) PDF skärm.
Återvända hem (svenska) + Returning home (English) (2023) PDF för utskrift.

Dialog med myndigheter och påverkansarbete

Utifrån våra erfarenheter av att ge stöd vid avslag och återvändande till individer i utsatthet och deras stödpersoner för vi dialog med ansvariga myndigheter. Syftet med dessa dialoger är att lyfta asylsökandes behov och synliggöra områden där vi ser att stödet och processerna kan bli bättre. Vi bedriver påverkansarbete på olika nivåer för att stödet vid avslag ska stärkas och för att återvändande ska ske under så frivilliga, humana och värdiga former som möjligt samt att återvändandet ska vara hållbart för individen.

En viktig metod för kunskapsinhämtning är uppföljning av återvändande för att dokumentera individers upplevelser och erfarenheter av stöd och processer. Vi har sammanställt en rad olika rapporter som bygger på individers upplevelser och även innehåller våra förslag och rekommendationer till lagstiftare, myndigheter och personer som möter individer med avslag i sitt uppdrag eller i sin profession. Vår senaste uppföljningsrapport av återvändande i Kosovo, Albanien och kurdiska Irak finns att läsa här:

Efter avslag – upplevelser av återvändande (2021)
Asylum Denied – Experiences of Return (2021)
Avslag på asylansökan – upplevelser av att vara asylsökande i Sverige (2022)

Råd till dig som möter personer med avslag i din myndighetsroll eller i annat uppdrag:

Rekommendationer till dig som möter personer med avslag i din myndighetsroll – PDF
Rekommendationen för dig som möter personer med avslag i myndighetsroll – PDF för utskrift

Rekommendationer för dig som möter personer med avslag som frivillig– PDF
Rekommendationer för dig som möter personen med avslag som frivillig – PDF för utskrift

Nationellt nätverk inom civilsamhället

Sedan våren år 2021 driver Röda Korset ett nätverk för aktörer inom främst civilsamhället som arbetar med stöd vid avslag och återvändande. Syftet är att utbyta erfarenheter och samverka med varandra samt att samordna stödet som ges till individer med avslag. Vi anordnar utbildningar och nätverksträffar för att dela kunskap, information och metoder med varandra. Totalt har ett tjugotal större och mindre organisationer och verksamheter deltagit sedan starten.

Kunskapsspridning och stöd till personer som möter individer med avslag

Det är många i civilsamhället och inom offentlig sektor som kommer i kontakt med asylsökande både i sin profession eller i sin roll som frivillig. Röda Korset erbjuder stöd och kapacitetsstärkande insatser för dessa. Det kan exempelvis handla om föreläsningar, utbildning samt möjlighet att bolla frågor vid en konsultation eller frågestund med en av våra rådgivare. Vi erbjuder också en mer omfattande kurs: Psykosocialt stöd och samtal vid avslag och återvändande.

Vi erbjuder även e-kurs grundkurs i återvändandeprocessen. Vi har även tagit fram material som stöd till personer som möter individer som har sökt asyl eller befinner sig i återvändandeprocessen.

För att gå kursen, registrera dig här: Länk till e-kurs. Du hittar kursen listad i katalogen under namnet Återvändande.

Samtal vid avslag - PDF för skärm
Samtal vid avslag - PDF för utskrift

Barn och återvändande

Barn är en grupp som Röda Korset definierat som särskilt utsatt vid återvändande. För att synliggöra att barn har egna behov vid avslag samt inför och efter ett återvändande har vi särskilt valt att lyfta barns behov och erfarenheter i en rad olika material. Vi har bland annat intervjuat barn i Sverige som fått avslag om deras tankar kopplat till avslag och återvändande. Barnen vi intervjuat berättar bland annat om deras upplevelser av återvändandesamtal på Migrationsverket. Tillsammans med Röda Korsets behandlingscenter har vi även tagit fram tips på hur du som möter barn med avslag kan prata om återvändande.

Efter avslag – Barns tankar om återvändande (PDF, 2022)

Kontakta oss

Mejla dina frågor om avslag på asyl och återvändande till

Röda Korsets flagga mot blå himmel

Ställ frågor om asyl och migration genom kontaktformulär

Vi svarar på dina frågor
Återvändande

Stöd till återvändande

Läs om återvändande