Soldater i bombskadat hus utbildas.

Uppdaterade kommentarer till Genèvekonventionerna

Uppdaterade kommentarer till Genèvekonventionerna

Kommentarer till Genèvekonventionerna och dess tilläggsprotokoll togs fram på 1950- respektive 1980-talet. Sedan konventionernas och protokollens tillkomst har praxis i förhållande till hur de tolkas och tillämpas utvecklats.

För att fånga upp utvecklingen har Internationella Rödakorskommittén (ICRC) sedan några år arbetat med att uppdatera de äldre kommentarerna till konventionerna och protokollen. Målet är att bidra till en bättre förståelse och respekt för den internationella humanitära rätten.

Vi bidrar till kommentarsarbetet

Svenska Röda Korsets folkrättsrådgivare har särskilt bjudits in av ICRC att bidra med kommentarer till de reviderade kommentarerna. Detta är ett unikt tillfälle att ha konkret påverkan på hur den humanitära rätten tolkas och tillämpas.

Med utgångspunkt i vårt arbete med humanitär rätt och genus lämnar vi löpande synpunkter på de reviderade kommentarerna till traktaterna. Vi vet att mäns och kvinnors upplevelser, behov och utsatthet skiljer sig åt under väpnade konflikter. En förståelse för mäns och kvinnors skilda upplevelser och behov under väpnade konflikter bortses ofta från vid tillämpningen av den humanitära rätten, med följden att det skydd som den ska ge ofta blir bristfälligt.

För att komma till rätta med detta har vi bidragit med skrivningar i kommentarerna. Vi har påpekat och exemplifierat vikten av ett genusperspektiv på tolkning och tillämpning av den humanitära rätten. Vi har också uppmärksammat vikten av att kvinnors perspektiv tas till vara, och att kvinnor i ökad utsträckning inkluderas i processer på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner i dessa frågor.

Mot den bakgrunden innehåller de under senare år uppdaterade kommentarerna till Genèvekonventionerna tydliga skrivningar om vikten av ett genusperspektiv kopplat till grundläggande bestämmelser. De nya kommentarerna hittar du här allt eftersom ICRC publicerar kommentarerna. För tydliga skrivningar kring vikten av ett genusperspektiv, se förslagsvis de nya kommentarerna till artikel 12 i första Genèvekonventionen.

Om du vill veta mer om detta arbete, se särskilt kapitel 2 i boken ”IHL and Gender- Swedish Experiences” (PDF). Kapitlet beskriver vikten av att Kommentarerna anlägger ett genusperspektiv.