Om oss

Så bildades Röda Korset i Karlshamn

April 1914 väcktes i Karlshamn ett förslag att bilda en lokalförening av Röda korsets kvinnoförening. Initiativtagare till mötet var, enligt jubileumsskriften från 1989, fröken Ida Schmidt, som tidigare hade föreslagit en hjälpförening för Landstormen. Det var orostider, fyra månader senare bröt första världskriget ut. 

På mötet, som ägde rum i missionshuset, hölls ett föredrag av överstinnan Forsbeck om Henri Dunants liv och hans skapelse Röda Korset. Hon upplyste om Röda korsets syften och riktade en vädjan till mötesdeltagarna att gå med som medlemmar.

Ett 70 tal personer tecknade sig och en interimsstyrelse bildades. Denna bestod av fru Gerda Berg, fru Hilda Lundh, doktorinnan Anna Lönnberg, fröken Elin Reuter, fröken Ida Schmidt, fru Anna Skoog, fru Marie Louise Smith, fru Gunilla Tengvall och fröken Ingeborg Tretow.

Denna styrelse höll sitt konstituerande sammanträde den 28 april och till ordförande valdes fru Gunilla Tengvall, vice ordf. doktorinnan Anna Lönnberg, sekreterare fröken Ida Schmidt och kassör fru Anna Skoog.

Lokal anskaffades i gamla folkskolan för flickor.

Från Centralstyrelsen i Stockholm upplystes om kretsens lämpligaste uppgifter och man började omedelbart arbetet med beredskapslager bestående av sängutrustning, sjukvårds- och förbandsartiklar och persedlar för hemvärnet.

Arbetsviljan var stor. Symaskiner ställdes gratis till förfogande av Singers filial. På två dagar förfärdigades följande plagg: 7 par lakan, 4 par kalsonger, 2 maggördlar, 5 tröjor, 5 öppna skjortor, 6 örngott, 4 blårandiga mössor, 12 handdukar, 2 par blårandiga byxor och 3 putvar.

Och sen rullade det på… 

Från och med årsmötet 1916 byttes föreningens namn till Svenska Röda Korsets Karlshamnskrets.

Historiken från Ringamåla rödakorskrets

Kretsen bildades den 19 mars 1944 på initiativ av överläkare Torsten Rietz.

Han gjorde en förfrågan i Ringamåla om att bilda en rödakorskrets. Den förste ordföranden var Hugo Alfredsson och styrelsen bestod av Maja Håkansson, Lillie Elmfors, Inez Persson med flera.

Kretsens första uppgift var att färdigställa sängutrustning, småbarnsutrustning och förbandsmateriel. Det skulle sändas till Europahjälpen. En del stannade kvar i Ringamåla för utlåning eller till det egna förrådet.

1949 avled Hugo Alfredsson och Claes Elmfors valdes till ny ordförande. 1954 valdes Brita Nilsson till ordförande och många var de Ringamålabor som sedan har verkat för Röda Korset i Ringamåla. Rödakorshemmet i Hemsjö skänkte 100 kr/år.

Utlåningsförrådet utökades med sängar, rullstolar, kryckor mm. Även kläder samlades in och skickades i många år till Halmstad. Sjukvårdsgrupper bildades som samarbetade med Hemvärnet.

1950 var första året som lucia anordnades i Ringamåla kyrkan med Astrid Esselius som lucia. Röda Korset bjöd på kaffe i skolan. I början på 1960-talet anordnades försäljning av handarbete och dylikt. 1962 inbringade försäljningen 2 574 kr. Summan ökade för varje år och detta skickades till behövande i världen. Kretsen bjöd varje år på kaffekalas med hembakat, först på Björkliden, sedermera Östralycke. Blommor delades ut till ensamma samt till CP-skadade barn som årligen fick ett bidrag. Barnolycksfallskursen ABC-kursen har anordnats. Utfärder var också en punkt som ordnades varje år.

Så har åren rullat på med många förändringar, men med förhoppning om att Röda Korset ska leva vidare och få nya medlemmar. Röda Korset behövs verkligen med tanke på alla katastrofer och krig som finns i världen.

2015 firade Ringamåla sitt 70-årsjubileum i Församlingshemmet. 2020 övergick kretsen till Karlshamns rödakorskrets och i stället bildades Ringamåla rödakorsgrupp som nu kan fortsätta sitt arbete i Ringamåla.

Ordförande har varit Hugo Alfredsson; 1944-1949, Claes Elmfors; 1949-1954, Brita Nilsson; 1954-1991, E. Lundström; 1991-1998. Ordförandeposten var vakant 1999. Karina Henriksson; 2000-2010, Karin Magnusson; 2010-2014, Ingrid Svensson; 2014-2020.

Asarums rödakorskrets

Genom hörsägen startades kretsen av prästfrun Ruth Witzell i slutet av 1920-talet.

I början av 1930 serverades havregrynsgröt till fattiga barn och tillsammans med kommunen delades kläder ut.

Genom Sonja L Johansson(krets sekr.) finns nu dokumentation från 1990-talet hos Blekingearkivet i Bräkne-Hoby.

Exempel på verksamhet finner man i Verksamhetsberättelse från 1992 , som visar på en livaktig förening. Med bössor samlades in 11 500 kr. Lotterier kaffeavgifter gav 7 500 kr. Tillsammans med medlemsavgifter var intäkterna 27 196 kr. Pengar skänktes då först och främst till internationell verksamhet.

Bössorna kom snabbt fram vid katastrofer och som tradition på valdagen.

Insamlandet av kläder och tillverkning av babypaket under många år skänktes till Katastroflagret i Halmstad.

Besöksverksamheten innefattade även flyktingkontakter. Där, under 1992 var Ulla Bengtsson tongivande. Flyktingverksamheten under 2015 då Asarum fick ta emot 70 flyktingar innefattade bl.a. klädinsamling, som skänktes till behövande på Lindomehemmet.

Ensamma och sjuka har fått besök och en blomma till jul.

Under många år ordnades samkväm på äldreboendet Östralycke inför advent med underhållning och hembakat kaffebröd.

1:a advent bjöd RK på kyrkkaffe i församlingshemmet under många år. Denna dag skänktes kollekten till RK.

Årliga vår- och julmarknader med hembakat, loppis, lotterier, underhållning och fika inbringade bra tillskott för hjälp till behövande.

Försäljning av hembakat skedde även utanför Coop i Asarum två gånger per år.

Som avslutning på vårterminen ordnades ofta en utfärd i närområdet.

En fond, Viktoria och Harry Karlssons donationsfond, har gett utdelning till behövande enligt fondens normer. Utdelning i december skänkte julglädje till många.

Under senare tid då Asarums RK höll till på Dyks väg, ordnades varje tisd. mellan 13.00 – 15.00 gemenskap för 15-20 personer med sittgymnastik, viss underhållning och trivsamma kaffestunder med hembakat. Uppehåll under sommar och kring jul.

Kretsen har varit med om att arrangera fester för Träffpunktens gäster inför jul, påsk och midsommar. Ett uppskattat inslag under många år.

Asarumskretsen har bjudit på sopplunch på RIA för behövande 2ggr/år.

Medhjälp vid sommarveckor för äldre på Sörgården och vid influensavaccination på hösten.

Kretsen har anordnat kurser i Hjärt- o lungräddning samt barnsäkerhet.

2015 hade RK 150-årsjubileum. Kommunen uppmärksammade detta och skänkte 3 soffor som målades röda och placerades på torget i Karlshamn och utmed Mörrumsån och Dyks väg.

De tongivande medlemmarna under senare tid har varit Gullveig Abrahamsson, Astrid Esselius, Ulla Bengtsson, Gunvor( Gujje) Svensson Svea Nordin, Karin Salomonsson, Aina Blomgren, Sonja L Johansson och Maj-Britt Fröberg.Sedan 2009 har Yngve Funeteg varit ordförande. 2019 gick Asarumskretsen upp i Karlshamnskretsen.