Flertalet personer under färgglada paraplyer och vimplar.

Genus och mångfald

Genus och mångfald

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Vi jobbar aktivt med genus och mångfald för att nå de mest sårbara och se till att ingen diskrimineras.

Varför är genus och mångfald viktigt?

Vi kämpar varje dag för att rädda liv och sprida hopp i Sverige och runt om i världen. Alla människor är olika och för att vår hjälp ska vara relevant måste vi ta hänsyn till allas olika förutsättningar och behov.

Flickor, kvinnor, pojkar och män som drabbas av utsatthet, kriser och väpnade konflikter har olika behov och möter olika risker bland annat beroende på sitt kön, ålder, eventuellt funktionshinder eller kronisk sjukdom, sexuell läggning, klass, religion, etnicitet och nationalitet. 

Röda Korset ska vara en välkomnande och medmänsklig organisation där alla människor, utan åtskillnad, ska få stöd, samt får vara en handlingskraftig medmänniska och kunna bidra med sitt engagemang

Därför är det viktigt att vi bedriver ett aktivt skydds-, genus- och mångfaldsarbete. 

Hur jobbar Röda Korset mot diskriminering?

Genus och mångfald är centrala begrepp för oss. Det finns stor expertis inom organisationen kring frågan.

För att vi på Röda Korset ska kunna nå de mest utsatta med störst behov, utan diskriminering, behöver våra insatser bygga på kunskap om de individer som insatserna är menade att rikta sig till. De ska också planeras och genomföras med hänsyn till individens sårbarhet, risk, förutsättning, behov, kapacitet, motståndskraft, egna prioriteringar samt möjlighet att bidra på olika sätt.

Vi ordnar utbildningar, tar fram verktyg och riktlinjer samt hjälper till att utforma program så att de ser till individers särskilda behov och inte utsätter dem för risker.

Så arbetar vi med genus och mångfald vid en katastrof

  • Försöker minska riskerna och stödja offer för sexuellt- och könsrelaterat våld.
  • Ser till att det finns lås och belysning på toaletter, så att kvinnor och flickor vågar gå dit. Att dela ut så kallade kvinnokit med bindor, ombyten och ficklampor är en annan åtgärd.
  • Gör aktiviteter riktade mot barn – så att de får vara just barn trots den svåra situation de befinner sig i.

4 tänkvärda fakta

  • 15 procent av världens befolkning har en funktionsnedsättning.
  • 90 procent av barnen som har en funktionsnedsättning och bor i utvecklingsländer går inte i skolan.
  • 20 procent av världens kvinnor i reproduktiv ålder (15-45 år) är gravida.
  • 35 procent av världens kvinnor drabbas av fysiskt och/eller sexuellt våld någon gång i sina liv, enligt uppskattningar från Världshälsoorganisationen, WHO.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Läs mer om genus och mångfald