Man lastar säckar med mat

Löner och arvoden

Löner och arvoden

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och betala löner som är jämförbara med liknande verksamheter. Löner och utgifter för generalsekreteraren, ordföranden, stab och styrelsen finansieras inte av insamlade medel.

Engagerade och professionella anställda är en förutsättning för att Röda Korset ska kunna rädda liv och ge hopp åt utsatta människor. Ute i världen finns läkare som kan katastrofmedicin, sjuksköterskor med specialkompetens och ingenjörer som är kunniga på till exempel vatten och sanitet. I Sverige arbetar psykologer för att hjälpa människor som lider av trauman från krig, tortyr eller svåra upplevelser på flykt. Röda Korset driver också en sjuksköterskeutbildning med många duktiga och erfarna lärare.

Generalsekreterarens lön

Det finns de som tycker att vår generalsekreterare har hög lön. Därför redogör vi här hur mycket han tjänar och hur arbetsvillkoren ser ut.

Röda Korsets tillförordnade generalsekreterare Anders Pedersen är chef för Svenska Röda Korsets arbete i Sverige och internationellt. Hans lön är 82 700 kronor i månaden. Lönen finansieras av medlemsintäkter och avkastning från finansiellt kapital, inte av givare.

Vad uppdraget innebär

Uppdraget som generalsekreterare innebär att leda Röda Korsets arbete med att hjälpa människor som drabbas av kris och katastrof samt att jobba förebyggande och ha beredskap för insatser vid katastrofer och i efterarbetet.

Generalsekreteraren är högsta chef för ca 460 anställda, av vilka ett trettiotal är internationella delegater. Generalsekreteraren leder tjänsteorganisationen som stöttar Röda Korsets 458 kretsar där 25 000 volontärer är engagerade och ansvarar även för ett antal stiftelser. Arbetet innebär ett stort ekonomiskt ansvar för en organisation med en omsättning på runt 700 miljoner kronor.

Generalsekreteraren ska också företräda Röda Korset både nationellt och internationellt samt skapa opinion för de frågor Röda Korset driver i vårt unika uppdrag.

Generalsekreteraren har endast fast lön, ingen ersättning utgår för övertid. Pension utgår enligt gällande kollektivavtal. Förmåner som lunchkuponger och friskvårdsbidrag är detsamma som för övriga anställda.

Generalsekreteraren omfattas inte av Lagen om anställningsskydd, LAS.

Styrelsearvoden

Röda Korsets ordförande Anna Hägg-Sjöquist arvode är 66 900 kronor i månaden. Ordföranden har uppdraget som sin huvudsakliga sysselsättning. Arvodet är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Till övriga ledamöter i Svenska Röda Korsets styrelse, föreningsrevisorer, ledamöter i Svenska Röda Korsets valberedning och regionrådens ledamöter utgår på begäran ersättning för inkomstbortfall med högst 4 000 kronor per dag. Deras ersättning och ordförandens arvode finansieras av medlemsintäkter och avkastning från finansiellt kapital, inte givare.