Det här gjorde vi 2023!

Till medlemmarna i Åre kommuns rödakorskrets

 

Kallelse till kretsstämma (årsmöte)

Söndag den 25 februari 2024 kl. 15.00

 

Ett år har gått sen sist och mycket har hänt under året. Delta i årsmötet och var med och bestäm vad vi ska göra 2024.

Vi träffas på Kulturhuset i Järpen, Notvallsvägen 2, och givetvis bjuder vi på fika efter avslutade årsmötesförhandlingar.

Vill du hellre delta digitalt så kommer det att vara möjligt via Teams, du får en länk till mötet när du anmäler dig.

 

Anmäl deltagande till 070-379 07 17 eller maila are@redcross.se senast den 19/2 2024.

 

Motioner till kretsstämman skickas till Lena Leipe, Kläppen 425, 837 96 Undersåker eller mailas till are@redcross.se och ska vara styrelsen tillhanda senast 9/2 2024.

 

Hjärtligt välkommen!

Föredragningslista vid Åre kommuns rödakorskrets kretsstämma 2024

1.        Kretsstämman öppnas

2.        Godkännande av kretsstämmans stadgeenliga sammankallande

3.        Fastställande av röstlängd

4.        Val av:

a.     mötesordförande

b.     mötessekreterare

c.     två protokolljusterare tillika rösträknare

5.        Godkännande av föredragningslista

6.        Verksamhetsberättelse med bokslut samt revisionsberättelse för 2023

a.     Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut presenteras

b.     Revisionsberättelsen presenteras

7.        Fastställande av balans- och resultaträkning för 2023

8.        Beslut om ansvarsfrihet för kretsstyrelse för år 2023

9.        Beslut om kretsens verksamhetsinriktning 2024

10.     Beslut om motioner

11.     Beslut om valberedningens förslag på antal ledamöter i kretsstyrelsen, mandatperiod och val till förtroendeuppdrag

a.     beslut om antal ledamöter i styrelsen

b.     fastställa mandatperiod för ledamöter i styrelsen

c.     val av ordförande i kretsen

d.     val av övriga ledamöter till kretsstyrelsen

e.     val av ledamöter till valberedningen fram till kretsstämman år 2025

f.      val av två revisorer samt ersättare för dessa fram till kretsstämman år 2025

12.     Övriga frågor

13.     Kretsstämman avslutas

Verksamhetsberättelse 2023 Åre kommuns rödakorskrets

 

Inledning

2023 har på många sätt varit ett tufft år. Våld, krig och sämre ekonomi har oroat många. Det har präglat 2023 och även vårt arbete i Åre kommuns rödakorskrets. Vi har insett att kraven på civilsamhället, på oss medborgare och vår organisation har ökat.

Vi har under 2023 ändå lyckats genomföra en hel del av det vi föresatt oss. Vi har skickat in cirka 59 000 kronor till Röda Korsets olika krisinsamlingar och drygt 6 000 kronor till Världens Barn. Kretsen deltog med representant på Svenska Röda Korsets Riksstämma i juni i Karlstad, vi har öppnat ny second hand-butik i Järpen och byggt ut second hand-butiken i Hallen, haft beredskapsövning med grannkommunernas kretsstyrelser, genomfört en veckas informationsturné i Åre kommun och haft brödbingo till förmån för Världens Barn. Vi har engagerat nästan 40 nya frivilliga och dessutom utbildat många av dem. Och sist, men inte minst, många kommuninvånare har haft möjlighet att träna förstahjälpen på våra övningsdockor.

Styrelsen

Styrelsen hade nio styrelsemöten (åtta + konstituerande) och höll en årsstämma. De flesta mötena var digitala, men vid tre tillfällen möttes vi fysiskt, varav ett längre arbetsmöte i Hallen och ett extramöte om att öppna ny second hand-butik.

Styrelsen har bestått av:

Marcella Simms, ordförande

Kristina Sunding, vice ordförande

Anders Jerresand, kassör

Lena Leipe, sekreterare

Ulla Granlöv, ledamot

Dan Sunding, ledamot

Ewy Dahl, ledamot

Cecilia Agri, ersättare

Lars-Arne Haldosén, ersättare

Aili Ericsson, ersättare

Valberedning: Willy Granlöv, två vakanta poster

Revisorer: Tomas Laula och Ingemar Eriksson

Våra verksamheter:

Insamling

Vi har under 2023 samlat in drygt 23 000 kr genom bössinsamling, lotterier mm. Vi har skickat ca 59 000 kr till följande insamlingar: ”Hela Röda Korset” där pengarna inte är öronmärkta utan går dit där de behövs bäst 5 449 kr, ”Katastrof och kris” 34 135 kr, ”Ukraina” 4 457 kr, ”Jordbävning Turkiet” 9 920 kr, ”Israel/Palestina” 5 000 kr och ”Världens barn” 6 360 kr.

 

Secondhand-butiker

Under våren byggde frivilliga ut second hand-butiken i Hallen och den fick då också en loppisavdelning. Detta ledde till ökade intäkter under resten av året. Second hand-butiken i Hallen har varit öppen tre vardagar i veckan och en lördag i månaden. 17 frivilliga drev butiken under året.

Den 14 oktober öppnade vi second hand-butiken i Järpen. Massor av besökare och kunder, stor publicitet.

Under 2023 hade vi öppet vid 41 tillfällen, á tre timmar, med en snittintäkt per pass på 2300 kr. Cirka 35 frivilliga turades om att sortera gåvor och hålla butiken öppen.

Övningshubb för Första hjälpen

Vi har erbjudit 32 övningstillfällen och haft 37 deltagare som övat första hjälpen på våra övningsdockor. Det var färre erbjudna tillfällen än förra året men fler övande deltagare.

Vi har rekryterat en ny övningsledare.

Medlemmar:

Vi har ett något minskat antal medlemmar jämfört med föregående år, 127 medlemmar vid årets slut.

 

 

Verksamhetsinriktning 2024 Åre kommuns rödakorskrets

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets strategiska inriktning 2024 – 2030:

Vision: Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld. Vi är en humanitär kraft som stärker människor och samhälle. Vi agerar snabbt vid kris, lokalt, nationellt och internationellt.

Vi fokuserar på:

·      Mångfalt och inkludering

·      Humanitära konsekvenser av klimatförändringarna

·      Fler engagerade

·      Samarbeten som gör oss starka

·      Aktivt opinions- och påverkansarbete

·      Innovation och digitalisering

I allt vårt arbete agerar vi utifrån våra sju grundprinciper. Vårt uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det än förekommer.

Med utgångspunkt i strategin ser kretsens   verksamhetsinriktning för 2024 ut så här:

Vi har i dag fyra verksamheter; Second hand-butik i Hallen, insamlingsverksamhet, övningshubben för första hjälpen och nu också en Second hand-butik i Järpen, med mötesplats.

Vi vill behålla dessa verksamheter och vill driva second hand-butikerna på ett sätt så vi når fler och får större intäkter. Vi vill starta en till verksamhet, med fokus på ofrivilligt ensamma och vill därför genomföra ett pilotprojekt, ”Tillsammans är man mindre ensam”, samtalscirklar för äldre personer.

Antal frivilliga:

Idag har vi cirka 50 aktiva frivilliga. Vi vill öka antalet frivilliga med minst 5 procent för varje år.

 Antalet personer som övar på hubben.

I år 2023 har vi erbjudit 32 övningstillfällen och haft 37 deltagare. Vi vill öka antalet tillfällen med minst 5 procent varje år.

Antal på sociala medier:

Vi har idag 590 följare på Facebook, vi vill att det ska öka med 10 procent per år. Vi vill även öka antal följare på Instagram.

Antal medlemmar:

Vi vill ha 5 procent fler medlemmar för varje år de tre närmaste åren.