Habo

Kretsstämma/Årsmöte 2024


Träffpunkt för seniorer, Blå torget , Habo


Kretsstämma/Årsmöte 2024

I tider då fler människor befinner sig i utsatthet har Röda Korset en viktigare roll än någonsin. Utmaningarna ökar med fler stora katastrofer och konflikter och en ökande ojämlikhet. Därför behöver vi varenda kraft som finns i samhället som vill bidra till att bygga gemenskap och till att minska människors lidande i utsatta situationer.

 Vill du bidra till en bättre värld? Då är du välkommen att delta på Habokretsens stämma.

Kretsstämmans dagordning 

 •  Kretsstämman öppnas av sittande ordförande som hälsar välkommen
 • Godkännande av stämmans stadgeenliga sammankallande
 • Fastställande av röstläng
 • Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare
 • Godkännande av föredragningslista
 • Verksamhetsberättelse med bokslut för närmast föregående år
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Beslut om ansvarsfrihet för kretsstyrelsen
 • Beslut om kretsens verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsår
 • Beslut om motioner
 • Kretsstyrelsen förslag
 • Beslut om förslag på antal ledamöter i kretsstyrelsen och val av styrelseledamöter
 • Övriga frågor
 • Kretsstämman avslutas

Känn dig hjärtligt välkommen !

Carina Bergman

Ordförande för styrelsen i Habo rödakorskrets