Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor

Föreningsinformation

Verksamhtsberättelse 2021

Inledning

Tyvärr kom även verksamheten under 2021 att hamna i Corona-pandemins skugga. Det positiva under året var dock att vaccineringen kom igång och att de höga smittalen och den höga belastningen på sjukvården började dala. En hel del av Lundakretsens verksamhet kunde därför starta under hösten – om än i begränsad omfattning. 

Under slutet av året kom en ny våg av Corona, den så kallade Omikron-varianten. Smittalen är höga men sjukdomsförloppet klart mildare än tidigare, framförallt för de färdigvaccinerade. I början av 2022 meddelar regeringen att alla restriktioner rörande Corona tas bort. Däremot kvarstår vissa rekommendationer, framförallt för ovaccinerade. Styrelsens förhoppning är därför att vi successivt under 2022 ska kunna återgå till en mer normal verksamhetsnivå i Lundakretsen. 

Styrelsen

Styrelsen har under 2021 haft 10 protokollförda sammanträden. Tack vare den konferensanläggning som Lundakretsen köpte in 2019 har sammanträdena kunnat genomföras digitalt för de styrelsemedlemmar som så önskade. 

Medlemmar och ekonomi

Röda Korset Lundakretsen har ca 1 000 medlemmar. Kretsens ekonomi är god. Sammanlagt förfogar vi över ett kapital på drygt 5,5 miljoner kr. Av dessa är drygt 3 miljoner bundna i s.k. donationsfonder där avkastningen ska användas till de ideella ändamål som Röda Korset står bakom. 

Under 2021 har Lundakretsen skänkt 80 000 kr till Svenska Röda Korsets verksamhet, inklusive Världens Barn.

För en mer detaljerad beskrivning av Lundakretsens ekonomi se den bifogade ekonomiska redovisningen med bokslut och revisionsberättelse.

Expeditionen

Expeditionen har under 2021 varit öppen tre förmiddagar i veckan för att hantera löpande administration, öppna post och mail samt avlyssna telefonsvarare och svara i telefon. 

Under verksamhetsåret har vår hemsida fått en ny redaktör i Jan Sterngren. Det är styrelsens förhoppning att hemsidan i framtiden ska bli den informationskälla som allt fler medlemmar använder sig av för aktuell och uppdaterad information om Lundakretsens verksamhet.  

Rödakorsvärdar

Årets verksamhet har utgått från SUS riktlinjer. Verksamheten under januari—september koncentrerades främst till sjukhusets önskan om bemanning av Rödakorsvärdar i Centralhallen. Under denna period har 4-5 Rödakorsvärdar utfört pass under cirka 4 dagar per vecka. En arbetsdag motsvarar 2 tretimmarspass. När det fanns villiga Rödakorsvärdar och efterfrågan av våra tjänster från sjukhusledningen var stor, dubblerades bemanningen.

Den 11 januari började SUS att vaccinera sjukhuspersonal m fl mot Covid-19. Efter någon månad kom förfrågan från sjukhusledningen om vår hjälp att se till att köerna till ”Stickverkstäderna” på F-blocket på SUS och den vid Baravägens uppsatta vaccinationsstation. Ett antal Rödakorsvärdar såg till att FHM:s riktlinjer av främst avstånd hölls i köerna. För att kunna utföra denna arbetsuppgift, fick våra medhjälpare sin första vaccination. Ett flertal blivande medhjälpare från Malmö med omnejd hörsammade vårt upprop om hjälp och hjälpte till i Lund fram till de kunde fortsätta i Malmö. 

Denna verksamhet var mest intensiv under mars—maj på SUS. Från september tills vidare har undertecknad och platschefen i Lund en muntlig överenskommelse att vid behov finnas som back-up hjälp vid kösamling m m på stationen Baravägen. 

Från juni månad kunde vi hjälpa till hos Vaccina på Elite Hotel fram till i slutet av juni och därefter från augusti tills stängning under hösten. Vår hjälp var koncentrerad under juni månad med 5 Rödakorsvärdar, under utspridda tider för bokade resp. obokade drop-in tider. Från augusti var det en Rödakorsvärd som fanns på plats vid kvällstid och helger. Vaccina var en ny samarbetspartner för oss under året. 

Vi har haft förmånen att få hjälpa till vid Vårdcentralen Kävlinge under många år i samband med den årliga influensavaccineringen. Vårt samarbete i år började redan under juni månad  med 5 Rödakorsvärdar som även är Kävlingebor, vid pandemivaccineringen. Efter sommarledighet fortsatte vår hjälp hela året ut 2021 två till tre dagar per vecka förmiddag o eftermiddag. Personalen lovordar vår medverkan att hjälpa till och värdarna trivs väldigt bra med personal och kunder.  

Vårt uppdrag fortsätter på vårdcentralen i början av januari 2022. 

Under tiden 15 juni—15 augusti hade Rödakorsvärdarna sommarledigt. Under denna tid gjorde tacksamt en del värdar spontanpass. 

Från 15 augusti har bemanningen i Centralhallen av Rödakorsvärdar utökats då flera Rödakorsvärdar fått tillgång till Covid-vaccinering. Sedan oktober månad har samtliga värdar i Centralhallen återkommit till sina pass. 

Under oktober fick vi klartecken från Akutens driftpersonal att Akutens värdar åter var välkomna tillbaka. Gissa om vi var uppskattade och önskades så välkomna tillbaka igen efter 1,5 års frånvaro? Men lagom till juluppehållet 2021 blev det åter dags att stanna hemma, då pandemisiffrorna och främst Omikron, sköt i höjden. 

Våra Rödakorsvärdar inom Akutröntgen o Kirurgen hann att återkomma okt-dec innan det ånyo blev stopp. Vår värd på avd 87 (Onkologen) hann även komma igång, men på avd 86 (Onkologen) och Barnsjukhuset är det fortsatt pandemiförhinder för våra Rödakorsvärdar. 

Under hösten 2021 gjorde Rödakorsvärdarna ett nytt efterlängtat besök på Helikopterplattan, 55 m ovan mark, under förtjänstfull ledning av Flygplatschef David Bjernklev. Ca 15 Rödakorsvärdar hade hörsammat inbjudan. 

Under året har främst min kontakt och information gjorts med Rödakorsvärdarna genom telefon, sms, mail och fysiska brev. Planerade fysiska möten har fått ställas in p g a pandemi. 

Den 15 december kunde vi bjuda in till en liten julträff för 15 närvarande Rödakorsvärdar i Sv Röda Korsets lokal på Paradisgatan 1 i Lund. I samband med detta avtackades tre väldigt uppskattade Rödakorsvärdar efter lång och trogen tjänst. Tillsammans har de varit verksamma Rödakorsvärdar inom SUS cirka 70 år. Tack Doris, Inga och Maj-Britt! 

Antalet Rödakorsvärdar inom SUS-Lund är 38 frivilliga. Hälften av dessa har varit engagerade i verksamheten under 2021. Gruppen inom Akuten (10 värdar) har haft Kerstin Wahlbom som en mycket omtyckt ledare. Övriga grupper inom Centralhallen, Barnsjukhus, Akutröntgen, Onkologen o Kirurgen har letts av frivilligledare Nubbe Fransson, som även är samordnare för Rödakorsvärdsgruppen på SUS-Lund. 

Under året har vi haft två sammankomster med SUS-ledningen och vår kontakt David Sparv. 

Bemanningssiffror under verksamhetsåret 2021: 

Centralhallen 3500 tim

Akuten            500 tim

Vårdavd m m    50 tim

Covid-19         600 tim     

 Totalt: 4650 timmar

I dessa siffror är inga siffror för administration eller samordnararbete inräknat.

Språkgrupperna

Sedan flera år har Lundakretsen haft språkträning för invandrare/nyanlända på tisdagar (förmiddag) och torsdagar (eftermiddag). Från mars 2020 till september 2021 tvingade Coronapandemin oss att göra ett uppehåll i verksamheten. 

Under detta uppehåll har vi upplevt att det fanns en stor saknad bland våra deltagare, både volontärer och ”elever”, vilket gjorde att det kändes väldigt positivt när vi kunde återstarta verksamheten i september. 

Vi fortsatte då med våra tidigare grupper men fick också ta emot en helt ny grupp personer. Dessa hade medverkat vid Internationella Husets språkundervisning fram till våren 2021 då denna verksamhet upphörde när Internationella Huset stängde. Då denna grupp har svaga svenskkunskaper och där mer grundläggande behov av språkundervisning behövs, startade vi i december en helt ny grupp – måndagsgruppen – med denna inriktning.

Alla besökare och volontärer i språkverksamheten måste uppvisa vaccinationsbevis – den pedagogiska metod vi använder med mycket närkontakt mellan volontärer och besökare, gör det till en nödvändig förutsättning för ett säkert möte.  

Ca 20 volontärer medverkar i Lundakretsens språkträning. Några av dessa har avvaktat p.g.a. pandemin. Vi välkomnade en aktiv volontär från Internationella Huset, Kristina Adolfsson, under 2021. Hon har tagit ett särskilt ansvar för de deltagare som kom från Internationella Huset och bl.a. genomfört studiebesök med dem i Lund, bl.a. på Kulturen och Historiska muséet. 

Sammantaget har språkträningen under 2021 genomfört 27 träffar á 2 timmar. Det innebär 1984 volontärstimmar med 312 besökare. 

Anhörigstödet

Lundakretsen anordnar, tillsammans med Lunds kommun, sedan länge stödsamtal i grupp med människor som lever med en anhörig som av olika anledningar har ett stort vårdbehov. Syftet är att ge möjlighet till anhöriga att få ett vidgat perspektiv genom att träffa andra som är i en likartad situation. Denna verksamhet har inte kunnat genomföras under 2021 på grund av Coronapandemin. Men volontärer från Lundakretsen ligger i startgroparna att återstarta verksamheten under 2022, så fort pandemiläget tillåter och Lunds kommun startar sin verksamhet.

Besöksgruppen

Den pågående pandemin har under våren 2021 inneburit att besöksverksamheten i princip helt legat nere eftersom de vi besöker tillhör en riskgrupp på grund av ålder, vilket också gäller våra besökare. Dessutom har det varit besöksförbud på äldreboenden. Telefonkontakt har ändå kunnat upprätthållas med några av dem som bor i egen bostad och man har även kunnat träffas utomhus.

När samhället öppnade upp efter sommaren kunde verksamheten återgå till det nästan normala. Pandemin har dock fortsatt att påverka besöksverksamheten varför endast ett fåtal nya volontärer rekryterats under hösten. Vidare har inga förfrågningar kommit om besök eller aktiviteter på särskilda boenden för äldre. Vi har tagit kontakt med några boenden där vi tidigare har haft aktiviteter, men de har valt att avvakta med besök på grund av pandemin.

Cykelskolan

Under våren 2021 övertog Lundakretsen Internationella Husets välfungerande cykelskola som i huvudsak vänder sig till invandrare och nyanlända utan cykelvana.  Eftersom verksamheten bedrivs utomhus har Cykelskolan kunnat hålla öppet mars – november under 2021. Fram till juni genomfördes Cykelskolan vid två tillfällen på tisdagar med 5 deltagare per tillfälle. Efter 1 juni genomfördes Cykelskolan sammanlagt 24 gånger med 15 elever per gång. Cykelskolan har fått volontärstöd av EOS Cares Prisma och eleverna har haft möjlighet till ytterligare träning på EOS. Sammanlagt har 124 elever varit inskrivna i cykelskolan under 2021 varav ca 40% tagit ut diplom.

Cykelskolan har också, ofta tillsammans med EOS, arbetat för att sprida information om verksamheten t.ex. ”pröva-på” aktiviteter, medverkat vid Cykeldag på Stortorget, deltagit i Länsstyrelsens cykelstafett, genomfört cykelutfärder med elever samt deltagit i Julgiven i EOS-hallen.

Civil beredskap

Lundakretsen har under 2021 tagit fram en lokal Kris- och beredskapsplan i enlighet med de riktlinjer som är fastställda av Svenska Röda Korset. Planen har arbetats fram i samråd med beredskapsansvariga vid Lunds kommun och ett nytt avtal med kommunen har tagits fram som tydliggör Lundakretsens ansvar och den ersättning Lunds kommun bidrar med. Syftet med denna verksamhet är att Röda Korset ska kunna bistå Lunds kommun vid lokala kriser, olyckor eller andra händelser som kräver snabba och samordnade insatser. Hittills har 17 frivilliga visat intresse för att ingå i ”krisgruppen” och tanken är att utbildning och övning ska komma igång under våren 2022. 

Övrigt 

Eftersom vårens bindande av fastlagsris fick ställas in bestämde ”risgruppen” att utnyttja de tillfälligt lättade coronarestriktionerna i höst med att istället, två gånger i veckan med början i oktober, ägna sig åt julpyssel och framförallt tillverka julänglar i olika utförande. Konstverken såldes löpande bl.a. under Kulturens julstök som Lundakretsen medverkade i samt vid det adventskaffe vi hade i vår lokal den 11 december. Sammanlagt inbringade detta ca 15 000 kr som sändes via Svenska Röda Korset till Julkampanjen för behövande och ensamma i Sverige.

Under våren gick, som nämnts tidigare, vår mångårige styrelseledamot Valiant Walvisson bort. Eftersom han inte hade några släktingar eller andra anhöriga i Sverige anordnade Lundakretsen i oktober en borgerlig begravningsakt och minnesstund för Valiant i våra lokaler på Paradisgatan. 

Avslutning

Som framgår av ovanstående redogörelse är det många av våra ”traditionella” verksamheter inom Lundakretsen som bara väntar på att Coronapandemin ska kunna läggas bakom oss. Men vi har också nya uppgifter att ta tag i. Vår Kris- och beredskapsorganisation behöver trimmas in med bl.a. utbildning i första hjälpen och samtalsstöd. Cykelskolan letar ny lokal och träningsyta när hemvisten i kvarteret Stenkrossen försvinner i samband med nybyggnation. Ambitionerna vi hade före pandemin att göra våra lokaler på Paradisgatan till en social och kulturell samlingspunkt för våra medlemmar kanske kan få nytt liv under det kommande året. Vår traditionella vårmarknad planerar vi att återigen genomföra den 9 april 10.30 – 14.00. Bindandet av fastlagsris är på gång! Ris från Björnstorps slott är redan levererat och ”risgruppen” är sammankallad för start i februari. 

Lund 2022-02-15