Om oss

Svenska Röda Korset har i nästan alla kommuner lokalkretsar som arbetar med olika uppgifter inom verksamheten. Den gemensamma nämnaren är alltid våra grundregler:

Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, Självständighet, Frivillighet, Enhet, Universalitet

Röda Korsets verksamhet i Jakobsberg är omfattande. Vår övergripande vision är att Röda Korsets Järfällakrets och Mötesplats Kupan skall vara synlig och välkänd i Järfälla kommun. Invånarna ska veta vart de ska gå när de behöver vårt stöd eller vill engagera sig i Järfällakretsens arbete. Läs mer om våra verksamheter på startsidan.

Styrelsemöten 2024

11 januari

6 februari

 

Årsstämma 2024

17 februari

 

Röda Korset Järfällakretsen

Regler för reseersättning (beslutade av kretsstyrelsen 2017-01-16)

Dessa regler gäller för alla resor som görs inom ramen för kretsens verksamhet. För aktiviteter som organiseras av Röda Korset centralt gäller centrala direktiv.

Resor till och från möten eller uppdrag inom Järfälla kommun ersätts inte. Styrelsen kan på förslag av verksamhetsansvarig bevilja undantag vid synnerliga skäl.
Används egen bil för resa till uppdrag eller möte utbetalas ersättning för nödvändiga parkeringskostnader under uppdragets fullgörande. Ersättning betalas mot reseräkning med bifogade kvitton. Vid lotterier och försäljningar kan alternativt ersättning tas kontant ur kassan med avlämnande av kvitton som redovisning i kassan. Sammanlagda kostnaderna för parkering vid insamlingsverksamhet får aldrig överstiga 5% av kassabehållningen.

Transporter av varor och material med egen bil ersätts med milersättning enligt riktlinjer nedan. Ersättningsbeloppet följer Skatteverkets norm. Parkering och trängselskatt ersätts med faktisk kostnad.

Riktlinjer

Grundregeln är att hela resan ersätts från hemmet till upplockning, vidare till avlämning och tillbaka hem - varje del genomförd närmsta/billigaste väg.

Samordnas resan med privata ärenden ersätts endast de delar av resan som inte är av privat natur. Om privata ärenden utförs innan transport anses ersättningsbar resa påbörjas efter dessa, på samma sätt som privat ärende efter fullgjord transport avslutar ersättningsbar resa. Observera dock att ersättningen aldrig får bli högre än om hemmet anses vara start- resp. slutpunkt.