Kallelse till årsmöte för alla medlemmar

Publicerad av: Eva Bindzau, den 3 februari 2022.

Kallelse till Röda Korset Sollentunakretsens digitala årsmöte måndagen den 28 februari 2022 kl. 19.00 via zoom (se nedan).

 

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av årsmötets behöriga utlysande

3. Val av ordförande för årsmötet

4. Val av sekreterare för årsmötet

5. Val av protokolljusterare som tillsammans med mötesordförande

    justerar årsmötets protokoll

6. Fastställande av verksamhetsberättelse 2021

7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt

    revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022

10. Beslut med anledning av förslag och motioner från medlemmarna

11. Valberedningens beslut beträffande antal ledamöter i krets-

      Styrelsen.

12. Fastställande av mandatperiod för ledamöter i kretsstyrelsen

13. a) Val av ordförande i föreningen på ett år

       b) Val av ledamöter i styrelsen på två år

      c) Val av två revisorer och en revisorssuppleant

      d) Val av tre personer till föreningens valberedning på 1 år

14) Fastställande av budget för året

15) Övriga frågor

16) Mötets avslutande.

 

Verksamhetsberättelse 2021,Balans- och resultaträkning 2021, Verksamhetsplan 2022 samt budget 2022 finns tillgängliga i vår Second Hand-butik, Hvidovrestråket 3a två veckor före och Revisorernas berättelse finns tillgänglig en vecka före Stämman. Motioner skall lämnas till styrelsen två veckor före Stämman.

 

Hjärtligt välkomna till kretsens digitala Stämma. Väljer du att vara med, behöver vi din e-postadress i god tid före Stämman. Skicka till Inger.ze@gmail.com. För att spara porto nästa gång, är vi tacksamma att ändå få din e-postadress.

 

Vi beklagar, att vi inte kan mötas i år heller pga pandemin.

 

Med vänlig hälsning

Joakim P. Stockhaus

Kretsordförande