Grästorps Rödakors krets verksamhetsberättelse för 2022

Styrelsen får härmed lämna följande verksamhetsberättelse om verksamheten i Grästorpskretsen under 2022,

Året som har gått har för vår verksamhet liksom föregående år präglats av den pågående pandemin. Även i vår omvärld har pandemin tillsammans med krig, naturkatastrofer och svält ställt Rödakorset i såväl vårt land som internationellt inför stora utmaningar.

Insamlingar, medlemsavgifter och gåvor som kommit Röda Korset till del har varit till stor hjälp att försöka lindra nöden i vår omvärld, men även nationellt har bidragen hjälpt till att göra vardagen lite bättre för några av de svagaste i samhället.

Grästorpskretsen startade verksamhetsåret med Kretsstämma, som p.g.a. pågående pandemi, genomfördes genom poströstning. Elva medlemmar deltog via poströster i stämman.

Till ledamöter i styrelsen omvaldes Carina Carlén Öhberg och Kristina Sjöberg samt nyval av Åsa Johansson och Yvonne Möller. Samtliga på 3 år.

Till ordförande i kretsen för år 2022 valdes Göran Olsson.

Föreslagna anslag och budget för 2022 på sammanlagt 18000 kr godkändes.

Kretsen bidrog under två dagar i februari med att utspisa Missing People, polisen och andra frivilliga vid eftersök av en försvunnen kvinna i Grästorp .

Tillsammans med andra föreningar och ideella organisationer i Grästorp var kretsens medlemmar med och bildade den ideella föreningen ” Grästorp för Ukraina.” Representanter för denna förening var sedan med och tog emot ett antal flyktingar som hämtats i Ukraina med två bussar från kommunen. Hjälpen bestod i första hand av att inkvartera flyktingarna bland annat hos familjer som ställt delar avsina hem till förfogande samt några lägenheter och i ett gammalt pensionärshem ”Gröna Villan”. Även möbler anskaffades där det saknades. En mängd kläder som kommuninnevånarna skänkt togs också om hand och fördelades.                       

Representanter från kretsen har även deltagit i regionalt möte i Kungälv.

Under året har ett antal medlemmar ställt upp och arbetat vid träffpunkt KUPAN i Vara.

Arbetet med att skapa en krishanteringsplan har, under verksamhetsåret, statats upp tillsammans med kommunen

Under året har pandemin gjort att endast fyra stycken fysiska styrelsemöten har kunnat hållas.

Pandemin gjorde även att vi inte kunde genomföra vår traditionella vårfest för kommunens äldre. Denna fest genomfördes istället under hösten. Bidrag till denna fest erhöll kretsen från Erland von Hoffstens fond.

Under hösten anordnades ett kaffesamkväm med andakt i Åsgården för boende på Salstad Gästhem.

Kretsen har även deltagit i insamlingen till Världens Barn vilket inbringade 22776 kr.

Ett bidrag på 5000 kr har lämnats till Ukraina insamlingen.

Kretsen har erhållit ett föreningsstöd från kommunen på 6000 kr.

Behållningen i kassan var den 31 december 2022, 8758 kr.

Antalet betalande medlemmar var vid årsskiftet 2022 – 23 . 88 st.

 

Ett varmt TACK till alla våra medlemmar och övriga som stöttat vår verksamhet i Röda Korset i dess viktiga värv att hjälpa behövande till ett rikare liv.

Styrelsen i februari 2023

Kontakta oss

Kontakta oss

Grästorps rödakorskrets