Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besöksverksamhet

Den pågående pandemin har under våren 2021 inneburit att besöksverksamheten i princip helt legat nere eftersom de vi besöker tillhör en riskgrupp på grund av ålder, vilket också gäller våra besökare. Dessutom har det varit besöksförbud på äldreboenden. Telefonkontakt har ändå kunnat upprätthållas med några av dem som bor i egen bostad och man har även kunnat träffas utomhus.
När samhället öppnade upp efter sommaren kunde verksamheten återgå till det nästan normala. Pandemin har dock fortsatt att påverka besöksverksamheten varför endast ett fåtal nya volontärer rekryterats under hösten. Vidare har inga förfrågningar kommit om besök eller aktiviteter på särskilda boenden för äldre. Vi har tagit kontakt med några boenden där vi tidigare har haft aktiviteter, men de har valt att avvakta med besök på grund av pandemin.


Kontaktperson Yvonne Bylén  yvonne.bylen@gmail.com