90 års verksamhet


Tibro-kretsen 90 år, 1930-2020
  

Internationella Röda Korset grundades ursprungligen genom erfarenheterna, som Henri Dunant gjorde under en affärsresa vid Solferino i norra Italien, strax efter att ett stort slag hade ägt rum med  38 tusen döda och sårade soldater, som lämnats kvar på slagfältet, där han handgripligen fick göra en insats så gott han kunde med hjälp av traktens befolkning. Han har skildrat sina minnen härifrån i boken ”Minnen från Solferino”. Dunant gav impuls till bildandet av den första Röda Kors-kommittén, vars första möte hölls den 17 febr. 1863, som anses som datum för Röda Korsets grundande. 

Geneve-konventionerna, fyra stycken plus tre tilläggsprotokoll reglerar förhållandena i väpnade konflikter och internationella Röda-Korskommittén (ICRC) har som uppdrag att genom sin neutralitet, sitt oberoende och humanitet övervaka att Geneve-konventionerna följs och att de utvecklas i takt med krigföringen. 

Internationella Röda Korset har idag ung. 14 miljoner medlemmar, varav Sverige har dryga 600 lokalföreningar och cirka 100 000 medlemmar. 

Med anledning av Tibro-kretsens 90-årsjubileum har nedanstående något kortfattade sammanställning av dess verksamhet gjorts från uppgifter i hemsidan och diverse verksamhets-rapporter. För hemsidans uppgifter har Gerd Karlsson gjort en imponerande insats med att forska i gamla protokoll fram till idag. 

RK-kretsen leds av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör jämte ytterligare några ledamöter, som organiserat verksamheten, som bestått av lokalt sociala uppgifter som väntjänsten, som besöker äldre och handikappade i hemmen, hjälper till med läkarbesök, sjukhusresor och telefonkontakt. Nämnas kan här Vega Reistedt och Gerd Andersson, som hade som mest femton personer till hjälp med detta.

Den sociala sektionen som ordnade resor, som ”de äldres dag” och blommor vid högtidsdagar och helger. Här kan bl.a. Ingrid Fransson nämnas. Systemet med ronden-värdinnor kan också räknas hit.

Gruppen för asylsökande har tillsammans med Svenska Kyrkan, Blå Bandet och privatpersoner samvaro för människor, som behöver hjälp med språket och att komma in i samhället. Den verksamhet sker en gång per vecka och brukar besökas av 20-25 personer. 

Utöver ovan nämnda rent sociala verksamheter finns en arbetsgrupp för tillverkning av saker att skänka, som lagning och tvätt av kläder, tillverkning av baby-paket, för nyföddas behov den första tiden. Tillverkning av lotterivinster, fastlagsris till försäljning och uppskyltning och prissättning av möbler och kläder som skänkts till utställningen i den egna butiken (Kupan).

Kretsens inkomster har bestått av medlemsavgifter, lotterier, försäljning av skänkta varor, tillverkade alster, bössinsamlingar och föreningsbidrag. Viktiga har, utöver försäljningen i Kupan, varit den årliga julmarknaden och försäljningen av fastlagsris före påsk i gallerian.

Utgifterna kan utöver rena materialinköp delas med RK´s katastroffond, olika riktade bidrag till RK för olika händelser i världen, samt lokala bidrag huvudsakligen till behandlingscenter för krigsskadade i Skövde.  Någon vinst skall ej förekomma på verksamheten.


Sammanställning av
Gerd Karlsson och Åke Larsson.

Tack ALLA vänliga TIbrobor som stöttat oss genom alla år!

 

Nedan följer några viktigare händelser under den gångna 90-årsperioden, som finns i kretsens dokumentation.

13 oktober 1930 

Tibro Röda Korskrets bildande.

1939

En hemsyster anställs.

1939 -1945

Tillverkning av persedlar för ortens beredskapsförråd.

Simkurser anordnas genom kretsen. Denna verksamhet upphör 1957, den övertas av kommunen.

1950-talet

Antalet hemsamariter är nu uppe i 25 st, varav RK står för 25% av kostnaden.

En ambulans anskaffas till orten på RK´s initiativ. Medfinansiärer är Lions Club och Landstinget. Ambulansen överlämnas till kommunen vid årsskiftet 1957-58.

Kurser hålls i hemsjukvård.

Insamling sker till Holland (översvämning) och Grekland (jordbävning).

1960-talet                                                

                                                                

En statyett av Bror Hjort överlämnas av Eric Nytell, då ordf. i RK 1963 till kommunen att pryda det nya ålderdomshemmet (Bäckliden?).                                                         

Röda Fjädern-kampanjen, som initierades av Lions 1965. Tillverkningen av fastlagsris börjar och som fortfarande pågår.

Hemsamariterna ovan övertas nu helt av kommunen 1966.

Oroshärdar i Gaza, Kongo och Algeriet. Pengar till en protesverkstad i Algeriet.

1970-talet                                                

Tält för olycksfallsberedskap ordnas vid motocrosstävlingar på orten, liksom vid cykelloppet Vättern runt. Här kunde omplåstring, massage och vid transport till läkare ske. Denna verksamhet pågick i många år.

Jordbävning i Rumänien. Bejra skänker 300 filtar till Västbengalen och tio säckar skor från Skocentrum i Tibro förmedlas.

1980-talet

Konsert tillsammans med NBV till förmån för Etiopien.

1990-2000-talet

Insamling av kläder, och tillverkning av baby-paket som skickas till RK´s centrallager i Halmstad. Flyttning till nuvarande adress på Torggatan

 

 

Insamling kläder:

 

2006

120 säckar kläder, 4 säckar baby-paket (á 15 set)

2007

124 säckar kläder, 142 säckar baby-paket (á 15 set)

2008

130 säckar kläder, 156 säckar baby-paket (á 15 set)

2009

 

2010             

90 säckar kläder, 129 säckar baby-paket (á 15 set)

Anm.:           

Här finns antagligen mer att redovisa.

 

Nedanstående tabell visar utgifterna för en tioårsperiod 2006 – 2016:

År

Internationell verksamhet

Lokal verksamhet

Summa

2006

120 000 kr

28 000 kr

148 000 kr

2007

129 200 kr

23 300 kr

152 500 kr

2008

144 000 kr

10 000 kr

154 000 kr

2009

133 300 kr

27 700 kr

161 000 kr

2010

151 700 kr

24 400 kr

176 100 kr

2011

139 000 kr

17 000 kr

156 000 kr

2012

117 000 kr

23 000 kr

140 000 kr

2013

127 000 kr

28 000 kr

155 000 kr

2014

220 000 kr

19 400 kr

239 400 kr

2015

170 000 kr

30 000 kr

200 000 kr

2016

80 000 kr

37 000 kr

117 000 kr

Summa

1 531 200 kr

267 800 kr

1 799 000 kr

 

Funktionärer:

 

 

Ordförande: 

Martin Löfving
Hugo Sjögren 
Eric Nytell
P-O Sjöling
Gustav Nyberg
Bengt Jacobsson
MariAnn Rydbom
Ulla Hovmark

1930 - 1952
1952 - ?
? - 1963
1970 - 1980
1980 - 1982
1982 - 2007
2007 - 2019
2020 -

Sekreterare:

Anna-Lisa Rodén
Ulla Welin
Ingrid Lundqvist
Marie-Louise v Essen
Gunnel Andrén
Ingrid Liebschner

1945 - 1968
1982 - 1985
? - 1996
1996 - 2000
2000 - 2014
2014 -

Kassör:

Gerda Andrén
Arne Stjärnerfält
Karl Erik Andersson  
Ingrid Samuelsson
Birgit Svensson
Gudrun Larsson
Jan Lindberg
Kerstin Widsing
MariAnne Rydbom           

1930 - 1966 (1975?)
1980? - 1982
1982 - 1985
1990 - 1996
1996 - 2000
2000 - 2014
2015 - 2016
2018 - 2019
2020 -