Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskapsgruppen

Göteborg

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi finns på plats före, under och efter konflikter, katastrofer och andra kriser. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. Vårt arbete vägleds av sju principer med humanitetsprincipen främst. Våra principer är vår kompass vilket medför att vi bland annat inte väljer sida och aldrig gör åtskillnad mellan behövande. Röda Korsets mandat är unikt och grundar sig i Genèvekonventionerna – vi finns över hela världen, och grunden är densamma överallt: vi agerar självständigt och i första hand genom frivilliga krafter.

I Sverige är Röda Korset en av arton frivilliga försvarsorganisationer, med syfte att främja totalförsvaret och bidra till samhällets säkerhet. Vi är ett stöd när samhällets övriga resurser inte räcker till och behöver förstärkas.

I Göteborg har vi sedan ett par år tillbaka jobbat med att bygga upp vår krisberedskap. I mars 2020 tog vi ansvar under den akuta coronakrisen genom att organisera flera informationsinsatser som sedan fortgick under hela våren och sommaren. Vi fick även uppdraget från Göteborgs stad att samordna frivilliginsatser för staden, och gjorde detta under sex månader. Vi kunde då samordna frivilliginsatser med de behov av hjälp som uppstod hos enskilda individer i riskgrupp, framför allt med mathandling. Vi startade även en egen mathandlingsverksamhet med frivilliga som handlat mat åt personer i riskgrupp under sommaren och hösten.

Vi jobbar ständigt för att bygga upp vår krisberedskap på ett hållbart sätt. Vårt mål är att vara på plats vid en kris inom fyra timmar. Är du intresserad av att vara del i detta arbete? Kontakta oss via mailadressen!

Ingen ska lämnas ensam i en kris!

Lokal krisberedskap

Krisstödjarverksamhet

Lokal krisberedskap

Insatsansvariga/Insatsledare