Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Nationella upplysningsbyrån

Enligt Genèvekonventionerna måste varje stat, i händelse av krig eller ockupation, kunna upprätta en nationell upplysningsbyrå.
Enligt Genèvekonventionerna måste varje stat, i händelse av krig eller ockupation, kunna upprätta en nationell upplysningsbyrå.

I Sverige har Röda Korset fått i uppdrag av staten att upprätta och bemanna byrån, se förordning (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar mm rörande krigsfångar och andra skyddade personer.

En rådgivande delegation med representanter för Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Plikt- och prövningsverket, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges Kommuner och Regioner medverkar i förberedelserna.

Nationella upplysningsbyråns uppgift är att ta emot, centralisera och vidarebefordra information om krigsfångar och civila från fiendenationen som finns i Sveriges våld. Syftet är att ingen ska försvinna i samband med en konflikt och att den frihetsberövades familj ska få vetskap om fångenskapen och kunna ta kontakt.

Det är regeringen som beslutar om när byrån ska upprättas och när dess verksamhet ska upphöra. Byrån kan också upprättas i andra fall än väpnad konflikt, förutsatt att staten och Röda Korset är överens om att det behövs och är eniga om vilka byråns uppgifter i sådant fall ska vara.