Röda Korset berättar: Förskingringen av Röda Korsets pengar 2009

2009 upptäcktes att vår dåvarande kommunikationschef Johan af Donner hade stulit 7,6 miljoner kr från Röda Korset. Idag har vi fått tillbaka nästan alla pengar, men förskingringen skadade vårt anseende rejält.

Vid årsskiftet 2008–2009 fattade en anställd misstankar om att kommunikationschefen Johan af Donner förskingrade pengar. Efter kontakt med vice generalsekreterare inleddes en intern utredning. Den visade på så pass många oklarheter att en extern revisionsbyrå fick uppdrag att undersöka vad som hade hänt. Byrån rekommenderade Röda Korset att göra en polisanmälan mot af Donner.

Polisutredningen visade att af Donner hade förskingrat 7,6 miljoner kronor från Röda Korset. Det kom också fram att han även hade stulit pengar från sin tidigare arbetsgivare Cancerfonden.

I maj 2010 dömdes af Donner och två medbrottslingar utanför Röda Korset, i Stockholms tingsrätt. af Donner dömdes för grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman, medhjälp till grovt bokföringsbrott, osant intygande samt medhjälp till försvårande av skattekontroll. Påföljden blev fängelse i fem år och solidarisk återbetalning av de förskingrade pengarna jämte ränta, tillsammans med de båda medbrottslingarna. af Donner fick också näringsförbud i sju år.

af Donners brott orsakade en förtroendekris för Röda Korset som är svår att uppskatta i pengar. De pengar han stal kom i stor utsträckning från de många människor som ger gåvor till vår verksamhet med önskan om att bidra till bättre förutsättningar för utsatta människor i kriser och konflikter världen över.

När stölden uppdagades följde en svår tid för Röda Korsets anställda och volontärer runt om i landet. Det var medarbetarna som fick möta omgivningens frågor och kritik, samtidigt som de själva skulle hantera ilska, sorg och besvikelse över att en kollega stulit pengar från verksamheten. 

Samtidigt fortsatte vi med vår nationella och internationella verksamhet. Bland annat gjordes stora insatser i samband med jordbävningen i Haiti januari 2010. Röda Korset fick trots det som hänt stort gensvar från allmänheten i form av insamlade medel och engagemang.

Vi har fått tillbaka nästan alla pengar, framför allt via försäkringar. Vi arbetar dock fortfarande med att återfå förtroendet hos allmänheten. Vi har förändrat och förstärkt rutiner kring bland annat ekonomihantering och rekrytering för att undvika att något liknande ska kunna hända igen.

Hur gör ni för att få tillbaka alla pengar?

Kronofogden hanterar ärendet och gör löpande så kallade utmätningsförsök. Vi gör allt för att få tillbaka varenda krona.

Hur kunde stölden ske utan att någon upptäckte det?

af Donner hade medbrottslingar på ett företag som skickade fakturor till Röda Korset för tjänster som aldrig levererades. Det var en leverantör som normalt användes och fakturabeloppen var i sammanhanget inte så stora, men återkommande.

Två personer på företaget som skickade fakturorna dömdes också för brott i Stockholms tingsrätt i samband med domen mot af Donner.

Vad hade ni kunnat göra annorlunda?

Så här i efterhand är det många saker som man kan se kunde ha hanterats annorlunda. Stölden orsakade stor turbulens inom Röda Korset och organisationens krishantering kunde ha fungerat bättre.

Fokus blev att reda ut vad som hade hänt då man måste ha ordentligt på fötter innan man som arbetsgivare polisanmäler en anställd. Att kommunicera med givare, medlemmar och allmänhet kom i andra hand.

När polisanmälan väl var gjord rekommenderade polisen oss att inte gå ut med information om det eftersom det kunde påverka utredningen. Röda Korset kommunicerade därför inte om vad som hade hänt direkt, utan först när medierna började rapportera om det en vecka senare.

Det fanns också en kultur internt som inte tillät att medarbetare ifrågasatte chefer och utlägg. Med en kultur av öppenhet hade bedrägerierna sannolikt kunnat stoppas tidigare. 

Vad har ni gjort för att minska risken för att något liknande ska hända igen?

Röda Korsets rutiner för fakturahantering har förstärkts, bland annat kring attestering och firmateckningsrätt. Nya regler för inköp och reseräkningar har också tagits fram. När chefer rekryteras görs alltid personlighetstest och en bakgrundskontroll i brottsregistret.

Vi jobbar mycket med vår interna arbetskultur, att medarbetare ska våga ifrågasätta och uttrycka kritik. Vi har också skapat en rutin, en visselblåsarfunktion, där anonymitet garanteras. Medarbetare och allmänhet som misstänker att något oegentligt eller misstänkt sker inom organisationen kan rapportera det till ett externt företag.

Vad har stölden inneburit för Röda Korset som organisation?

Förtroendet för Röda Korset och vår verksamhet skadades allvarligt av af Donners stöld. Vi har arbetat hårt och målmedvetet för att människor ska känna förtroende för vår verksamhet igen, men även idag får vi frågor om händelsen och hur det kunde ske.

Stölden skapade givetvis stor chock och förstämning bland Röda Korsets anställda och volontärer. Det var en tuff tid för alla. Vi jobbar för att hjälpa utsatta människor och en händelse som den här är ett stort svek mot våra grundprinciper och det vi dagligen kämpar för.

Idag har vi fått tillbaka större delen av de stulna pengarna. Röda Korsets upptäckt av stölden innebar också att Cancerfonden fick tillbaka pengar som af Donner stulit där under en tidigare anställning.

En viktig lärdom har varit behovet av förbättrade rutiner och processer, vilket vi också har infört i syfte att minimera risken för att något liknande ska kunna hända igen.