Brådskande att hantera prisökningars konsekvenser

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Allt fler människor i Sverige klarar inte vardagens mest grundläggande utgifter såsom mat och boende, trots att de har en inkomst. Deras löner räcker inte till eller så är ersättningen från välfärdsystemet otillräcklig.

Nästa regering måste brådskande säkerställa att människor har tillgång till de mest basala behoven. Det är inte värdigt Sverige att barnfamiljer allt oftare riskerar att inte ha mat för dagen. Men det är heller inte Svenska Röda Korsets och andra frivilligorganisationers ansvar att vara samhällets skyddsnät när mat- och levnadsomkostnaderna ökar.  

Sverige har på senare tid mött flera globala kriser; coronapandemin, klimatförändringar och krig i vårt närområde. Kriserna har fördjupat ojämlikheter i hälsa och pressar nu upp mat- och energipriser. Det som förenar alla kriser är att de som redan innan krisen befann sig i störst utsatthet har drabbats hårdast. Samtidigt har samhällets åtgärder inte mäktat kompensera för ojämlikheten inför krisernas konsekvenser. Fler människor i socio-ekonomisk utsatthet dog av covid-19, och nu är det människor som redan lever på marginalen som står inför dramatiska kostnadsökningar.  

Att människor som redan befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation får det ännu svårare har negativa konsekvenser på hela samhället, särskilt när barn blir drabbade. Barnkonventionen är lag i Sverige och barn har rätt till social trygghet och till statligt stöd, ifall vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser. Det handlar om grundläggande nivåer – en skälig levnadsstandard, som bostad, kläder och mat. Ekonomisk stress och utsatthet kan också bli en bidragande orsak till att barn och unga lättare dras in i kriminalitet. 

De senaste åren har Röda Korsets lokalföreningar behövt skala upp verksamhet för att möta ett ökat tryck på hjälp med grundläggande behov. Det handlar till exempel om insatser som soppkök, utdelning av matpaket eller kläder. 2020 var det 33 av Röda Korsets lokalföreningar som hade verksamheter för humanitära behov.

2021 var antalet 79 och vid senaste rapporteringen i år var det 99 lokalföreningar. Röda Korset genomför just nu en nationell satsning på att starta upp Röda Korsets Hus på flera platser i landet. Den 14 september invigs det tredje Röda Korsets hus i Malmö. På Röda Korsets hus får alla ett medmänskligt bemötande och social gemenskap samtidigt som det erbjuds stöd med det mest grundläggande: ett varmt mål mat, rena kläder och möjlighet att duscha.  

Inledningsvis var det främst människor som helt föll utanför samhällets skyddsnät som våra lokalföreningar och volontärer mötte – papperslösa, EU-medborgare eller individer i andra extremt marginaliserade situationer. Så är det inte längre. Nu sker en drastisk ökning av människor som, trots att de har en inkomst, inte klarar vardagens mest grundläggande utgifter. En del av familjerna kommer från Ukraina, men långt ifrån alla.  

Här är ett typiskt exempel på vad vi ser och möter i Malmö

I sommar har det kommit barnfamiljer som inte har haft mat till sina barn. Det blir många munnar att mätta på sommarlovet då skolan inte är i gång med lunch och mellanmål. Mötesplatser där det erbjuds mat fylls snabbt upp. Soppköket drar en stadig publik på uppemot 200 personer. Andra besökare har varit äldre som inte har råd att köpa kaffe. Second Hand-butiken har delat ut kläder till mellan 80-100 personer tre gånger i veckan under hela sommaren. Det har varit kö innan öppning. 

Röda Korsets uppdrag är att lindra och förhindra mänskligt lidande och nöd. Självklart kommer vi inte att stå bredvid när människor inte har råd med mat för dagen. Men det är inte frivilligorganisationernas ansvar att vara samhällets skyddsnät när mat- och levnadsomkostnaderna ökar.  

  • Det behövs fler lösningar i samverkan mellan offentliga instanser på lokal och regional nivå, näringsliv och civilsamhälle – och det brådskar.  
  • Nivåer på riksnormer och ersättningsnivåer måste justeras omedelbart - så att människor klarar att leva och täcka de nödvändiga kostnaderna för att uppnå en skälig levnadsnivå.  
  • Den nya regeringen behöver ta ett strategiskt grepp om fattigdom. Snabbutred konsekvenserna av kraftig inflation och ökade omkostnader för människor i ekonomisk utsatthet och samla relevanta aktörer för en gemensam handlingsplan snarast.  

Till dess fortsätter Röda Korset, våra volontärer och övriga frivilligorganisationer att göra vad vi kan. 

Liv Palm, verksamhetsledare Svenska Röda Korset, Malmökretsen 
Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset