Förslaget om gemensam migrationspolitik försvårar mottagande

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sveriges ordförandeskap i EU är över för denna gång. Ett av de största framstegen som lyfts fram är att unionen slutligen efter många års förhandlingar nått fram till ett förslag på en gemensam migrationspolitik för medlemsländerna. Förslaget må vara ett politiskt framsteg men försvårar möjligheten för personer på flykt att söka skydd och få ett värdigt mottagande.

Trots att 85 procent av världens flyktingar befinner sig i länder utanför Europa är huvudsyftet och målet med EU:s migrationspakt att minska antalet skyddssökande till Europa. Förslaget innebär till exempel ett större fokus på snabbförfarande vid EU:s yttre gräns med ökade möjligheter att skicka tillbaka skyddssökande till så kallade säkra länder utan en ordentlig asylprövning eller frihetsberöva människor på flykt i väntan på en prövning. 

Röda Korset anser inte att de förslag som förhandlats fram svarar mot dagens ökade humanitära kriser och skyddsbehov för människor som flyr från krig, konflikter och humanitära katastrofer. Istället ökar risken för svåra humanitära konsekvenser, inte minst för sårbara grupper, barn och deras familjer.  

Idag befinner sig 110 miljoner människor på flykt, den högsta siffran som hittills uppmätts, enligt FN:s flyktingorgan, UNHCR. Allt pekar på att de humanitära behoven ökar samtidigt som möjligheterna att söka en fristad i Europa minskar.

Men bristen på lagliga vägar stoppar inte människor att söka sig till EU utan försöken att korsa till exempel Medelhavet ökar igen.

Under det första kvartalet i år rapporterade FN:s migrationsorganisation IOM de högsta siffrorna sedan 2017. I fjol dog eller försvann nästan 2 000 människor när de försökte korsa Medelhavet. Det faktiska antalet dödsfall som registrerats på migrationsrutterna är sannolikt mycket högre än de officiellt registrerade siffrorna. 

Röda Korset arbetar brett för att möta skyddsbehövandes behov och rättigheter. Vi finns med från flyktens början i konflikt och katastrof, längs flyktens väg, till ankomsten i Sverige samt under asylprocessen och etableringen i samhället.

För att möta behoven på Medelhavet bistår vi bland annat med humanitära räddningsinsatser till överlevande ombord på ett av räddningsfartygen, Ocean Viking. Dessa inkluderar hälso- och sjukvårdsinsatser, mat och andra förnödenheter, skydd samt stöd i att efterforska saknade anhöriga. Antalet skyddsbehövande kvinnor och barn har ökat.

Bara i förra veckan förliste en båt utanför Grekland. Hundratals människor befaras ha drunknat i vad som beskrivs som en av de värsta tragedierna på Medelhavet någonsin. Den fruktansvärda olyckan är ännu en akut påminnelse om behovet av en human migrationspolitik som gör det möjligt för människor att nå säkerhet och skydd i Europa. 

Enligt folkrätten, internationell rätt, har människor rätt till ett familjeliv och staterna ska underlätta för familjer som splittrats på grund av krig och konflikt att återförenas.

Rätten till familjeliv är inte bara en mänsklig rättighet utan kan även ses som en säker laglig väg. Följaktligen bör familjeåterförening utvecklas istället för att begränsas för att inte tvinga familjemedlemmar, oftast kvinnor och barn, att genomföra livsfarliga resor i försök att nå sina anhöriga.  

Avgörande är att det finns fler lagliga vägar för människor att söka skydd. Humanitära visum, arbetstillstånd, stipendium för utbildning är exempel på möjliga vägar att söka sig till Europa.

Fokus för politiska lösningar bör flyttas från strikta gränskontroller till ökade säkra vägar och att tillåta människor att söka skydd när de väl befinner sig i Europa.  

Röda Korset uppmanar EU:s medlemsstater att: 

  • Utveckla fler lagliga vägar för att minska risken att fler ger sig ut på farliga resor för att söka sig en fristad. För en långsiktig och rättssäker migrationspolitik behöver åtgärderna främjas och ingå som varaktiga lösningar. Kvotflyktingsprogrammet och familjeåterförening bör underlättas och utökas hos alla medlemsstater.
  • Förbered för ökade behov nu och i framtiden. Humanitära kriser och konflikter kommer ofrånkomligen att leda till ytterligare lidande. Såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar måste till för att möta ökade skyddsbehov för människor på flykt globalt och i EU. Grundorsakerna i ursprungsländer bör tacklas samtidigt som ett värdigt och hållbart mottagande i transit- och destinationsländer upprättas.
  • Förbättra de slutliga lagförslagen med öppningar för humana och långsiktigt hållbara migrationspolitiska åtgärder som sätter människans behov och rättigheter i centrum och svarar mot dagens stora globala utmaningar. 

Röda Korset kommer att fortsätta påtala risker utifrån rättssäkerhet och humanitet.

De humanitära konsekvenserna och behovet av lagliga vägar för människor på flykt kan inte ignoreras.

I en tid då antalet människor på flykt når rekordhöga nivåer runt om i världen är det avgörande att EU agerar för att främja fler säkra och lagliga sätt att söka skydd. 

Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset