Lär av pandemin – gör mer mot psykisk ohälsa

I dag är världsdagen för psykisk hälsa. Den pandemi vi nu genomlevt har haft stor inverkan på den psykiska hälsan, inte minst för unga.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

För många i vårt samhälle är den inte över när smittan nu bromsas. Många fortsätter att vara hårt drabbade av pandemins konsekvenser.

När samhället öppnar upp igen pågår ett intensivt lärande inför kommande kriser. Psykisk hälsa måste vara en del av det förändringsarbetet.

Röda Korset är världens största humanitära krisorganisation. Att förebygga psykisk ohälsa är en central del i vår verksamhet. Vi har om och om igen pekat på hur pandemin slagit hårt mot redan utsatta.

Psykisk ohälsa – såväl stress och oro som ångest och svårare psykiska tillstånd – ökar i samband med katastrofer, krig och kriser.

De allra flesta kan hantera det så länge våra grundläggande behov blir tillgodosedda och vi får stöd genom våra nätverk och sociala sammanhang. Samtidigt är det helt avgörande att människor som faktiskt är i behov av vård för sin psykiska ohälsa får rätt insatser i tid, även under kriser.

Åtgärder för att bygga upp vårt samhälles förmåga att värna om människors psykiska hälsa kan inte skjutas upp tills det är dags för nästa kris.

Psykisk hälsa måste tas på större allvar av alla samhällets aktörer – nu finns ett förändringsfönster att stärka förutsättningarna och vår förmåga att hantera nästa kris bättre.

Vi vill därför uppmana beslutsfattare på statlig nivå, i regioner och kommuner att redan i dag:

Satsa på tidiga insatser. För människor som drabbas av psykisk ohälsa är snabba insatser och snabb möjlighet till vård och psykosociala stödinsatser avgörande.

Tidiga förebyggande insatser för barn och unga är särskilt viktiga, och kan vara en fråga om liv och död.

Insatserna måste också vara uthålliga. Alltför ofta har vi sett hur psykisk hälsa betraktas som viktigt i det akuta skedet av en kris för att försvinna när krisen går in i en ny fas. Tidiga insatser minskar risken för mer allvarlig och långvarig psykisk ohälsa och gör oss mer motståndskraftiga i kriser.

Satsa lokalt. Starka och väl förberedda lokalsamhällen hjälper samhället som helhet att bättre svara upp för att möta psykiska hälsobehov, också i en kris.

De direkt berördas delaktighet, inkludering och tillgång till relevant och korrekt information i tid är helt avgörande för att nå de mest utsatta med rätt insatser.

Lokala organisationer som Röda Korset är viktiga aktörer som bidrar till att öka närsamhällets förmåga till engagemang.

Satsa på hälsofrämjande. Aktiviteter som fysisk aktivitet och sociala kontakter främjar den psykiska hälsan och gör oss mer motståndskraftiga. De är därför särskilt viktiga att upprätthålla, också under en kris.

Även skolan och andra sociala sammanhang för unga är oerhört viktiga för främjande av psykisk hälsa. Föreningslivet, idrottsrörelsen och civilsamhället i allmänhet fångar ofta upp sårbara grupper och människor som drabbats av livskriser av olika slag.

Initiativ behövs som uppmuntrar och gör det möjligt för fler olika föreningar att engagera sig för främjande av psykisk hälsa.

Satsa på att integrera psykisk hälsa i krishanteringen. Psykisk hälsa måste integreras i alla åtgärder och insatser som ska möta människors behov under en kris.

Det gäller hälso- och sjukvården men även andra offentliga och privata verksamheter.

Psykisk hälsa måste också vara en central del av själva krishanteringssystemen – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt över längre tid.

En bredd av samhällsaktörer har viktiga funktioner att fylla, och kan bli en stark resurs för att bidra till en sådan planering.

Låt oss nu inte slösa bort de dyrköpta lärdomar pandemin gett oss. Låt psykisk hälsa vara en självklar del när vi stärker förutsättningarna att hantera nästa kris på bättre sätt.


Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset
Lotta Schneider, förbundsordförande Röda Korsets ungdomsförbund

Till debattartikeln på Aftonbladet