Rösta ja - allt annat är ovärdigt

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

De senaste veckorna har regeringens förslag om ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande ungdomar som sökt asyl i Sverige granskats och debatterats. Svenska Röda Korset ser frågan ur ett humanitärt perspektiv och har därför välkomnat förslaget, samtidigt som vi har föreslagit vissa förändringar. 

Sverige har en lång och stolt historia på det humanitära området. Så sent som 2015 gav tidningen Fokus utmärkelsen ”Årets svensk” till Volontären. Sedan dess har mycket förändrats. Samhällsklimatet har hårdnat och grundläggande mänskliga rättigheter och humanitära värderingar ifrågasätts. 

Det är av yttersta vikt att vi hittar lösningar för de ensamkommande ungdomar som berörs och som kommer från länder där det råder svåra säkerhetsmässiga och humanitära förhållanden. Vi möter dessa ungdomar i våra verksamheter och kan vittna om stor oro, rädsla, osäkerhet och frustration. Vi ser en ökad psykisk ohälsa. Ibland tar sig detta uttryck i uppgivenhet, brist på självkänsla och egenvärde, självskadebeteenden och andra destruktiva beteenden.  

Regeringens förslag utgår ifrån att de ungdomar som berörs har väntat mycket länge på Migrationsverkets beslut i deras asylärenden och att vistelsetiden i Sverige har präglats av stor oro och ovisshet på ett sätt som gjort denna grupp särskilt utsatt. Röda Korset delar denna bedömning. Under den utdragna asylprocessen – som har överskridit den lagstadgade tidsfristen på 15 månader – har både lagstiftning och praxis förändrats. Det föreslagna regelverket kan mildra effekterna av de långa handläggningstiderna, som i många fall lett till att förutsättningarna för uppehållstillstånd drastiskt försämrats för unga asylsökande. 

Vi menar även att det i asylprövningen bör läggas större vikt vid unga vuxnas faktiska utsatthet vid ett återvändande och att större hänsyn bör tas till den allmänna situationen i hemlandet. Många av de som omfattas av regeringens förslag har sitt ursprung i Afghanistan. Röda Korset anser att läget i Afghanistan är så allvarlig att ingen bör utvisas dit med tvång. Våldet drabbar civila i hela landet och det finns inte någon säker plats att återvända till. 

Situationen för de ensamkommande ungdomar som berörs av regeringens förslag är en humanitär fråga som kräver politisk handlingskraft. Utan åtgärder riskerar Sverige att få ett växande skuggsamhälle där ensamkommande ungdomar lever i stor utsatthet och utanförskap under lång tid. Utifrån ett humanitärt perspektiv är detta inte ett acceptabelt alternativ. Vi uppmanar därför samtliga riksdagspartier att verka för att dessa ungdomar kan få stanna i Sverige under trygga förhållanden med möjlighet till studier och arbete. De som lider av psykisk ohälsa behöver ges det stöd och den behandling som krävs för återhämtning. 

I likhet med Lagrådet och andra remissinstanser har Röda Korset lämnat synpunkter på utformningen av regeringens förslag. Vi har påpekat att ett redan svårhanterligt regelverk som har sin grund i den tillfälliga begränsningslagen blir ännu mer komplicerat och uppmanat regeringen se över om det går att förenkla reglerna för att öka förutsättningarna för en rättssäker tillämpning som är enhetlig, transparent och förutsebar. Men dessa och andra lagtekniska invändningar måste vägas mot skälen för förslaget. 

Den föreslagna lagen har brister – och flera av argumenten emot som framförts i debatten må ha sina poänger, men att inte anta den så som läget är i Sverige, vore ovärdigt. 

Martin Ärnlöv, generalsekreterare

 

https://www.expressen.se/debatt/roda-korset-rosta-ja-allt-annat-ar-ovardigt/