Socialt hållbara samhällen

Socialt hållbara samhällen

Vi jobbar för att skapa fler socialt hållbara samhällen. Samhällen där människors lika värde står i centrum. Då är det viktigt att det finns en hög tolerans mellan människor, och att vi känner tillit till samhällsinstitutioner. Alla ska kunna känna att de själva kan påverka sitt liv.

Om socialt hållbara samhällen

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Det förutsätter att människor känner tillit och förtroende till varandra och samhällets institutioner och är delaktiga i samhällsutvecklingen och har egenmakt att påverka sitt liv och hälsa. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och har hög motståndskraft.

Skillnader mellan människors hälsa ökar i Sverige och medellivslängden kan skilja sig mellan olika områden i samma kommun. Enligt Boverkets årsrapport 2023 präglas fler än hälften av landets kommuner av socioekonomisk boendesegregation. Orsakerna är många, individuella och strukturella, och det finns inga enkla lösningar. För att kunna vända utvecklingen behövs en helhetsbild och ett delat ansvar mellan olika sektorer och mellan samhällsaktörer på olika nivåer.

Minskad segregation leder till jämlika livsvillkor och kan även öka tilliten och engagemanget i samhället. Ett jämlikt samhälle där alla individer får möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential ger vinster både för individer och för samhället som helhet.  

Områdesbaserat arbete

Röda Korset arbetar med ett områdesbaserat arbetssätt på platser med stora socioekonomiska utmaningar. Det innebär att arbetet har ett helhetsperspektiv på området och att insatserna utformas tillsammans med boende och i nära samverkan med andra aktörer.

Illustration
För att förstora bilden, håll nere tangenten Ctrl och klicka på plustecknet (+) på ditt tangentbord.

Det områdesbaserade arbetssättet vägleder lokalföreningar i sitt arbete i ett område och förtydligar den roll som Röda Korset kan ta lokalt. Det områdesbaserade arbetssättet bygger på att möta ett flertal behov i ett område och att arbeta tillsammans med boende och andra lokala aktörer.

Socialt hållbara samhällen och krisberedskap

Krisberedskap och krishantering är en viktig del av arbetet med socialt hållbara samhällen, och anpassas efter de lokala förutsättningarna och behoven. På många platser där socioekonomiska utmaningar är stora ser vi en ökande grad av otrygghet och utsatthet. Detta kan leda till - eller vara en konsekvens av - våld eller brottslighet. Social oro kan då uppkomma som en reaktion på en händelse, men social oro kan också vara en reaktion på långvariga och lågintensiva kriser. Lokalsamhällen som drabbas av social oro påverkas under lång tid, och detta får negativa effekter på människors välmående och framtidstro.

Röda Korset har en unik kompetens att möta denna samhällsutmaning eftersom vi arbetar hälsofrämjande (före), med krishantering och respons (under) samt med ett långsiktigt psykosocialt stöd (efter). På platser med stora socioekonomiska utmaningar är det särskilt viktigt att det finns en stark koppling mellan det förebyggande arbetet och krisberedskapen. Genom att bedriva ett relevant arbete i vardagen, där tillit och lokala relationer stärks, kan Röda Korset bättre förstå och agera vid kriser.

Vill du engagera dig eller bidra?

Kvinna bär matpaket på huvudet, Röda Korset i bakgrunden.

Tillsammans räddar vi liv

Bli samarbetspartner med oss
Läxhjälp som volontärarbete i Bredäng

Se alla lediga volontäruppdrag

Bli volontär