Rasmassor efter svår jordbävning

Jordbävning – när hela marken skakar

Jordbävning – när hela marken skakar

Föreställ dig rädslan och paniken när hela marken plötsligt skakar under dina fötter, och byggnader börjar rasa samman i kring dig. Här är allt du behöver veta om jordbävningar och jordskalv.

Röda korset volontärer tar ut människor ur raserat ut.

Jordbävning i Turkiet och Syrien

Vårt arbete vid jordbävningen

Vad är en jordbävning?

En jordbävning – eller jordskalv – innebär att marken plötsligt skakar och rör sig. Skakningarna kan rasera byggnader och intrastruktur, samt orsaka jordskred, översvämningar och eldsvådor. Om jordbävningen inträffar under havet, en så kallad havsbävning, kan en tsunami utlösas och orsaka stor förödelse när den når land. Ett jordskalv kan pågå från några sekunder till 10 minuter och följs ofta av flera svagare efterskalv.

Hur uppstår en jordbävning?

Vår jordskorpa består av ett antal plattor som rör på sig (så kallade kontinentalplattor) och när plattorna pressas mot varandra orsakar de en jordbävning. Det område där skalvet uppstår kallas jordbävningens epicentrum. Jordskalv förekommer också i samband med vulkanutbrott, landhöjning och vid kärnvapenprov under jord. 

Hur drabbar jordbävningar människor?

När marken skakar kan hela samhällen förstöras. Det är inte skalvet i sig som dödar, utan raserade hus, broar, vägar och dammar, samt jordskred, tsunamis, översvämningar och eldsvådor som kan uppstå på grund av jordskalvet. Kraftiga jordskalv kan flytta hela städer. På grund av de omfattande skadorna är det ofta svårt att nå fram till drabbade, som begravts under raserade byggnader. Det är också svårt att få tag på mat, rent vatten och sjukvård.

Hur vanliga är jordbävningar?

Jordbävningar förekommer hela tiden. Varje år registreras miljontals jordskalv, men de flesta är så svaga att vi inte märker dem. Årligen uppstår dock uppåt 120 riktigt kraftiga jordbävningar, som mäter över 6 på Richterskalan och orsakar mycket svåra skador. Hur en jordbävning känns beror både på skalvets styrka, avståndet till källan och på hur berggrunden ser ut på platsen. 

Vad gör Röda Korset vid en jordbävning?

 • Vi är snabbt på plats för att rädda liv, vårda skadade och hjälpa drabbade när katastrofen är ett faktum. Ofta är förödelsen stor och det utsatta området svårt att nå, men våra sök- och räddningsteam gör allt de kan för att hinna rädda människor ur rasmassorna.
 • Vi hjälper de som förlorat sina hem genom att dela ut tält, mat och hygienartiklar, men också rent vatten och vattenreningstabletter eftersom risken för diarrésjukdomar är stor.
 • Vi arbetar förebyggande innan jordbävningar sker, genom att utbilda räddningsteam och informera om vad man ska göra i en jordbävning. Vi jobbar även för att säkrare resistenta hus byggs.
 • Efter jordbävningen hjälper vi till med återuppbyggnaden och med att stärka människors motståndskraft inför framtida kriser och katastrofer.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Hur många dödas i jordbävningar?

Det senaste seklet har miljontals människor dödats i samband med jordbävningar, men antalet dödsoffer varierar från år till år. 2004 dog nästan 300 000 personer på grund av jordbävningen som orsakade en tsunami i Indiska oceanen. År 2014 var siffran 756. Dessvärre är jordbävningar näst intill omöjliga att förutspå, men varningssystem har installerats i länder där de ofta förekommer.  Välbyggda hus som är resistent mot jordskalv kan göra stor skillnad när det gäller vilka skador som katastrofen orsakar. 

Hur mäter man jordbävningar?

Hur stark en jordbävning är mäts i magnitud – ett mått på hur mycket energi som utvecklas vid jordskalvets epicentrum. Magnituden registreras med ett mätinstrument som kallas seismograf och graderas ofta enligt Richterskalan på 1–10. Ett annat mått på jordbävningar är Mercalliskalan, som mäter skalvets intensitet utifrån skadorna det orsakar. Mercalliskalan har 12 steg, där 12 innebär total förödelse och höga dödstal. 

Var i världen förekommer jordbävningar?

De områden som är mest jordbävningsdrabbade ligger nära gränserna mellan jordskorpans plattor. Några välkända områden är Filippinerna, Japan, Nord- och Sydamerikas västkust, Himalaya och Turkiet.

Har vi jordbävningar i Sverige?

Vi har cirka 1-2 jordskalv per dygn i Sverige, men de är svaga. Skalv på 5,5–6 magnituder förekommer endast ungefär vart sextionde till vart nittionde år.

5 kända jordbävningar

 • 2022 i Afghanistan. Fler än 1 000 människor miste livet och 200 000 drabbades i detta jordskalv som även nådde Pakistan och Indien.
 • 2021 i Haiti. En jordbävning med magnituden 7,2 på momentmagnitudskalan. Tusentals förlorade sina hem, 1 800 människor skadades och 304 människor dog.
 • 2021 i Los Angeles, USA. Kalifornien är särskilt utsatt för jordbävningar. Jordbävningen i september 2021 hade en magnitud på 4.28 på Richterskalan. Det finns risk att en betydligt kraftigare jordbävning kommer att drabba Los Angeles eller San Francisco de kommande decennierna.
 • 2004 i Indiska oceanen. Uppåt 300 000 personer dog på grund av förödelsen som jordbävningen och den efterföljande tsunamin orsakade i bland annat Thailand.
 • 1960 i Chile. Jordbävningen i Chile var en av de kraftigaste som uppmätts i världen. Skalvet hade en magnitud 9,5 på Richterskalan, vilket motsvarar miljontals Hiroshima-bomber. Fler än 3 000 dog, främst i efterföljande tsunamier.
Flicka lär sig hur man skyddar sig vid en jordbävning

Råd att följa vid en jordbävning

Skydda dig vid en jordbävning
Raserade hus efter naturkatastrof i Nepal

Läs om naturkatastrofer

Naturkatastrofer