Bli frivilligledare till Rödakorsvärdarna på sjukhuset i Malmö

Bli frivilligledare till Rödakorsvärdarna på sjukhuset i Malmö

Plats: Malmö

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivilligledare leder du de frivilliga i verksamheten och säkerställer att de får den introduktion, utbildning och det stöd som krävs för uppdraget. 

Som Rödakorsvärd i sjukvården erbjuder du stöd till patienter och besökare på olika platser inom hälso- och sjukvården, exempelvis i sjukhusens entréer och vårdavdelningar. Vi behöver nu nya frivilligledare till dessa två grupper på Sjukhuset i Malmö. Arbetet skiljer sig åt beroende på var du kommer att bli placerad. 

På vårdavdelningar är det patienter som vårdas längre för olika sjukdomar och i vissa fall befinner sig i livets slutskede. Det ställer höga krav på våra volontärer att hantera situationer som kan vara svåra att hantera känslomässigt. Mötena är längre samtalsstunder om allt möjligt, för att avleda patienten från sjukdomssituationen och för att göra ett trevligt avbrott i vistelsen på avdelningen som kan bli enahanda.

Arbetet som volontär i gruppen Rödakorsvärdar Entré, möter många patienter och anhöriga på kort tid. Det handlar oftast om att hitta rätt i byggnaden till rätt avdelning eller att få hjälp att hitta sin sjukresa eller färdtjänst. Detta gör i större utsträckning att patienterna kommer i tid till sina bokade besök eftersom vi finns på plats för frågor och vägledning.

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas:  

 • i samråd med kretsstyrelse eller personal planera och utveckla verksamheten utifrån de lokala behoven. 
 • identifiera behov av frivilliga och därmed rekrytera och introducera nya frivilliga i verksamheten. 
 • säkerställa att frivilliga har kunskap om grundprinciper och värdegrund. 
 • säkerställa att frivilliga har gått de utbildningar som krävs för uppdraget. 
 • säkerställa att frivilliga skriver under överenskommelse och tystnadsförsäkran. 
 • hantera utdrag från belastningsregister i de verksamheter som kräver det. 
 • säkerställa att frivilliga har det stöd som krävs för uppdraget, både praktiskt och psykosocialt.  
 • hantera svåra samtal som kan uppstå med enskild eller i grupp. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning  

Du åtar dig att:  

 • i samråd med kretsstyrelsen eller personal och verksamhetens karaktär identifiera omfattningen för uppdraget. 
 • planera och genomföra rekryteringsinsatser. 
 • terminsvis planera för verksamhetsträffar och frivilligvård. 
 • kontinuerligt genomföra uppföljningssamtal samt avslutningssamtal med frivilliga som avslutar sitt uppdrag.  
 • årligen föreslå och följa upp verksamhetsplan och budget till kretsstyrelse.  

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

 • ha förmåga att planera, leda och organisera. 
 • skapa en trivsam och trygg stämning i verksamhetsgruppen. 
 • ha ett coachande förhållningsätt.  
 • erfarenhet av konfliktlösning då svåra samtal och konflikter kan förekomma i gruppen. 
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner samt att kunna skilja på egna och andras behov.  
 • vara minst 25 år

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Anna Nilsson,

anna.nilsson@redcross.se


Ansök