Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vi söker en ny kassör till vår styrelse i Järfälla

Plats: Järfälla

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. I Sverige är många tusen frivilliga knutna till flera hundra kretsar (lokalföreningar) i hela landet. Verksamheterna skiftar från ort till ort, men gemensamt för alla som ger av sin tid och kraft är viljan att hjälpa människor i en utsatt situation, att vara medmänniska och visa respekt för varje människas värde.  

För att få tusentals människor att arbeta mot samma mål krävs organisation och ledarskap. Som kassör i kretsstyrelsen ansvarar du för kretsens ekonomiska förvaltning, ett bärande ben för att kunna föra ut organisationens värderingar och strategiska arbete och omsätta det i operativt arbete i det lokala samhället.  
Detta uppdrag är en merit att lägga till i ditt CV!

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • att redovisa alla intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och eget kapital enligt Röda Korsets regelverk och bokföringslagen 
 • att ansvara för att vidaresända gåvor, insamlingar mm enligt protokollförda beslut 
 • att ansvara för löpande avstämningar av vidaresända insamlade medel mot SRK:s medlems- och givarsystem Redy 
 • att vid styrelsemöten skriftligt informera om den ekonomiska ställningen, ex resultatet av en viss insamling, en viss verksamhet, rapportera vidaresända insamlade medel 
 • att avsluta varje års bokföring med en verksamhetsberättelse och i förekommande fall förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt en ekonomisk sammanställning och överlämna dessa till revisorerna senast två veckor före kretsstämman 
 • att överlämna fastställt bokslut: verksamhetsberättelse och i förekommande fall förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt den ekonomiska sammanställningen till Svenska Röda Korsets styrelse  
 • att i de fall då bokföring sker av en person/leverantör utanför kretsstyrelsen, tillgodose att denne har tillgång till Röda Korsets regelverk 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • delta när kretsstyrelsen sammanträder minst fyra gånger per år enligt stadgarna  
 • vara verksam under hela mandatperioden. Tidsåtgången påverkas av hur mycket verksamhet kretsen har och hur kassörsarbetet organiseras

Är det här du? 
Vi förutsätter att du är duktig på ekonomi och gillar att hantera siffror. 
Vi förutsätter också att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • ta ett aktivt ställningstagande för Röda Korsets värderingar  
 • ha erfarenhet från bokföring som avslutas med balans- och resultaträkning
 • vara ansvarsfull och ordningsam 
 • ha förmåga att samarbeta 

Våra sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Annie Mohl
tjänsteperson

annie.mohl@redcross.se


Ansök