Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Fakta och ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter

Röda Korset har en lång tradition av att samhällspåverka och bilda opinion, både nationellt och internationellt. Vårt påverkansarbete är evidensbaserat, vilket betyder att det utgår från erfarenheter från verksamheterna.

Genom Röda Korsets påverkansarbete förmår vi beslutsfattare och ledande opinionsbildare att alltid agera med fokus på människor i utsatta situationer och med full respekt för de humanitära principerna.

Vi gör detta genom regelbunden kontakt med regeringen, departementen och myndigheter liksom genom kontakt och samverkan med andra organisationer. Vi deltar i nätverk kring specifika frågor. Vi publicerar böcker och rapporter, lämnar remissyttranden över statliga utredningar, skriver pressmeddelanden, debattartiklar, insändare och vi deltar i debatter i radio och TV. Vi arrangerar seminarier och utbildningar och deltar i olika offentliga evenemang. Vi deltar i internationella nätverk och eftersom vi är en del av en stor internationell rörelse har vi en gemensam, stark röst även här.

Samhällspåverkan är ett viktigt medel

Röda Korsets arbete spänner över ett brett fält. Det kan handla om allt från att visa medmänsklighet i det lilla till komplicerade insatser i naturkatastrofer och krig långt härifrån. Syftet är alltid detsamma, nämligen att lindra och förhindra utsatthet samt ge kraft och verktyg för återhämtning efter varje form av kris eller katastrof, i Sverige eller i övriga världen.

Samhällspåverkan är ett viktigt medel för att nå målet att opartiskt förhindra och lindra mänskligt lidande, att skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde. Röda Korset har en lång tradition av att samhällspåverka och bilda opinion, både nationellt och internationellt. 

Nationellt har vi exempelvis arbetat för att säkerställa tillgång till vård för papperslösa och andra migranter som faller utanför samhällets skyddsnät. Detta arbete har bland annat resulterat i att papperslösas tillgång till hälso- och sjukvård inkluderades i lagstiftning 2013, vilket bland annat innebär rätt till vård som inte kan anstå.

Röda Korsets stödjande roll

Röda Korset har också en stödjande roll till regeringen och de offentliga myndigheterna inom det humanitära området, exempelvis vid en krissituation, men trots det ska vi behålla vårt oberoende och vi ska föra en kritisk dialog med regeringen eller den berörda myndigheten. Vi påverkar lagstiftare, andra makthavare och opinionsbildare i den riktning som vi tycker gagnar vårt mål, det vill säga till stöd för de mest sårbara i samhället och därmed minskad utsatthet.

Barn blir buret av man i folkvimmel

Debattartiklar

Läs debattartiklar

Mer om Röda Korset