Mötesplats Spenshult - volontär talar med flyktingar

Avslag på asylansökan 2023

Avslag på asylansökan 2023

Upplevelser av att leva som asylsökande i Sverige.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Avslag på asylansökan och återvändande är ofta svåra delar av migrationsprocessen då de kan präglas av känslor av misslyckande, rädsla och oro för hur livet ska bli. Röda Korset ger stöd utifrån behov, oavsett en persons legala status, och utifrån individens egen vilja och önskan att ta emot hjälp. Arbetet bedrivs självständigt från myndigheterna. När det är möjligt samarbetar vi med den nationella rödakors- eller rödahalvmåneföreningen i återvändandelandet.

Utgångspunkten för den här rapporten är en global studie ledd av Global Migration Lab där konsulter har genomfört intervjuer enskilt eller i par och en fokusgrupp med personer i Sverige som fått avslag på asylansökan. Totalt omfattades 21 personer i åldrarna mellan 23 och 48 år, varav 17 kvinnor och fyra män. De hade varit i Sverige mellan sex månader och nio år och de flesta hade ett eller flera barn.

Syftet med denna rapport är att belysa levnadsvillkoren för de som sökt asyl och fått avslag samt hur de upplever stöd de fått eller inte fått. Vidare är syftet att Röda Korset och andra aktörer ska kunna utgå ifrån rapporten i det fortsatt arbetet med att utveckla stödet till personer med avslag. Denna rapport utgör tillsammans med en rad andra rapporter och vår samlade erfarenhet på området underlaget för de rekommendationer som presenteras i rapporten. Utifrån dessa vill Röda Korset bidra till bättre förutsättningar och villkor för asylsökande som fått avslag.

Ingen av personerna som intervjuats uppfattar återvändande till hemlandet som ett möjligt alternativ trots utsatthet och svåra levnadsvillkor i Sverige. De är frustrerade, ledsna och i de flesta fall uppgivna och arga. Skälen till flykten och resan till Sverige kvarstår och flera verkar inte förstå varför de nekats asyl och uppehållstillstånd. Även rättssäkerheten i asylprocessen ifrågasätts.

Svenska Röda Korset har tidigare konstaterat att det bland annat finns brister när det gäller prövningen av barns och kvinnors asylskäl. Därför är det angeläget att asylprocessen ses över för att stärka rättssäkerheten och att kompetensen hos Migrationsverket och migrationsdomstolarna kring barns och kvinnors rättigheter och hur deras asylskäl ska utredas förstärks och utvecklas.

Det behövs även bättre information till asylsökande om hur asylprocessen i Sverige fungerar och vad avslag på asylansökan innebär. Myndigheter och andra aktörer behöver också arbeta för att öka förståelsen för skälen till avslag och hur asylprövningen har genomförts i varje enskilt ärende. Det måste säkerställas att alla som berörs kan ta till sig och förstå den information som ges. Att de asylsökande har förtroende för myndigheterna och upplever att de kan lita på asylprocessen är en viktig förutsättning för att de ska återvända självmant efter ett slutgiltigt avslag. 

Läs hela rapporten (PDF)

 

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter