Stödjande hand på hand med kaffekopp

Människan i krisen

Människan i krisen

Röda Korset har de senaste åren identifierat brister i samhällets förmåga att stödja och ta hand om personer som drabbas vid allvarliga kriser – och i synnerhet de som redan i vardagen befinner sig i utsatthet.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Vår rapport "Människan i krisen - Ett humanitärt perspektiv på Sveriges krisberedskapssystem" diskuterar inte bara vilken förmåga som bör finnas för att hantera kriser, utan även hur krisberedskapssystemet som sådant bör se ut. Tjänar dagens krisberedskapssystem de som drabbas i kriser? Utgår ”systemet” som det i dag ser ut, de principer, processer och arbetssätt det bygger på, och aktörernas arbete inom ramen för detta system, från mänskliga behov? I vilken mån är människan i fokus för Sveriges krisberedskapssystem?

Den pågående utvecklingen av Sveriges krisberedskap öppnar möjligheter för ett mer flexibelt system anpassat till de människor som det syftar till att skydda. Men de senaste årens utredningar, underlag och beslut kring krisberedskap och totalförsvar fokuserar snarare på ett ”systemperspektiv” än ser till konsekvenserna för de som drabbas vid en kris.

I den här rapporten identifierar Svenska Röda Korset tre övergripande möjligheter att utveckla dagens krisberedskapssystem:

 1. Synen på den enskildes förmåga behöver breddas

  Krisberedskapssystemet utgår från antaganden om att den enskilde har en viss förmåga att ta hand om sig själv och sina närstående, har tillgång till resurser och möjlighet att ta del av information. Det behövs bättre analys om hur detta skiljer sig åt på individ- och gruppnivå.
 2. Krisberedskapssystemet behöver en starkare social dimension

  Viktiga aktörer såsom den kommunala socialtjänsten har inte en tydlig roll i krisberedskapssystemet. Samhällets förmåga att ge stöd till de som drabbas i kris ser väldigt olika ut runtom i landet. Det behövs en tydligare social dimension i Sveriges krisberedskap – nu missas viktiga perspektiv för att nå dem som verkligen behöver samhällets insatser.
 3. Utvecklande analyser av risker, sårbarheter och behov skulle stärka svensk krisberedskaps möjligheter att skydda människor

  Det saknas viktiga perspektiv om människors utsatthet i de risk- och sårbarhetsanalyser som offentliga aktörer utför enligt lag. Det saknas i dagsläget också riktlinjer för behovsanalyser inför och under allvarliga kriser.

  Flera av de utmaningar vi i denna rapport påtalar har även Svenska Röda Korset ett stort ansvar i att hantera. Som en del av Sveriges krisberedskap ser vi detta som början på en diskussion, om hur vi gemensamt kan säkerställa att vårt arbete inom beredskap för kris och väpnad konflikt har människan i centrum.

 

Läs rapporten (PDF)

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter