Papperslösas upplevelse av tillgång till vård - en behovskartläggning

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korsets Vårdförmedling arbetar med papperslösa migranters tillgång till hälso- och sjukvård sedan 2006. Verksamheten har som främsta mål att stärka papperslösa migranters egenmakt genom att öka kunskapen om tillgång till vård och samtidigt följa upp i de fall hinder uppstår. Under 2023 genomfördes en behovskartläggning med målsättningen att lyfta papperslösas egna röster kring deras upplevelser och behov kopplat till tillgång och tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Ambitionen är att anpassa Svenska Röda Korsets aktiviteter för att ge ett mer kvalificerat och ändamålsenligt stöd. Kartläggningen utforskar målgruppens perspektiv och erfarenheter och ger värdefulla insikter för att vägleda Vårdförmedlingen specifikt men även civilsamhället i stort och Sveriges regioner för att bättre kunna möta upp målgruppens vårdbehov.

Kartläggningen riktar sig särskilt till de individer, organisationer och institutioner som arbetar för att stärka denna befolkningsgrupp att hävda sina rättigheter till hälso- och sjukvård.

Resultaten berör flera aspekter av hur migrationsstatus påverkar pappers- lösas hälsa och tillgång till vård. Det framgår att grundläggande behov så som tillgång till bostad, arbete och utbildning hänger samman med målgruppens upplevda hälsobehov. En övervägande del av deltagarna lyfter dessutom specifikt fram behovet av psykosocialt stöd och förbättrad mental hälsa.

Beskrivningar av mötet med hälso- och sjukvården visar dessutom på de utmaningar som papperslösa ställs inför i kontakt med vårdgivare. Deltagarna i kartläggningen lyfter både brister i bemötande, information och kommunikation. Samtidigt ger de förslag och kommer med idéer på hur dessa utmaningar kan lösas. Deltagarna tar även upp behovet av att känna stöd från vårdpersonal och ger förslag på hur utmaningar med att få tillgång till hälsoinformation i kontakt med vården kan övervinnas. I resultatet framkommer dessutom behovet av insatser som främjar och skapar en miljö där papperslösa kan hävda sina rättigheter och ta ansvar för egen hälsa och sjukdom.

Vi kan konstatera att för att nå målgruppen behöver både vården och civilsamhället på olika vis arbeta och samverka för att bygga förtroendefulla relationer. Detta är en grundpelare för att säkerställa grundläggande hälsoinsatser, sjukvårdstjänster och stöd.

Läs hela rapporten här (pdf)