Röda Korsets yttrande över Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter 

  • Svenska Röda Korset tillstyrker förslagen om att aggressionsbrottet ska kriminaliseras i svensk rätt, straffbestämmelsens utformning, placering, undantagande från preskription, samt namnbytet på lagen bestämmelserna placeras i. 
  • Svenska Röda Korset lämnar inga synpunkter beträffande utredningens övriga förslag. 

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag och resonemang 

Svenska Röda Korset yttrade sig under 2018 över delbetänkandet SOU 2018:33 om aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan. Den nu remitterade utredningen är en följd av det betänkandet och föreslår följaktligen att Sverige ska kriminalisera aggressionsbrottet Som utgångspunkt för bedömningen har legat att Sverige, som part i Romstadgan, åtagit sig att verka för att de målsättningar som ligger bakom stadgan ska kunna uppnås, däribland den grundläggande folkrättsliga normen att stater inte får inleda angrepp mot andra stater. 

 Utredningen föreslår också att en ny ordning med samlad svensk straffrättslig domsrätt och åtalsförordnande i allt väsentligt bör baseras på de överväganden som gjordes i två tidigare remitterade utredningarInternationella brott och svensk jurisdiktion, SOU 2002:98, liksom departementspromemorian Åtalsförordnande enligt 2 kap. brottsbalken, Ds 2014:13. 

Läs hela remissvaret (PDF)