Ändrade regler i medborgarskapslagen

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2021:54 och vill med anledning av detta understryka de principer som Svenska Röda Korset anser måste vägleda det fortsatta arbetet med att revidera lagstiftningen på utlänningsrättens område samt kortfattat kommentera de delar där vi besitter särskild kunskap och evidens från vår operativa verksamhet. Svenska Röda Korset har tidigare svarat på utredningens delbetänkande ”Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap” (SOU 2021:2).

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset avstyrker utredningens förslag om att inte införa ett system med automatiskt förvärv av medborgarskap för statslösa barn som föds i Sverige. Vi anser att ett sådant system bör införas.
  • Utredningen presenterar likväl ett förslag på hur ett system med automatiskt förvärv av svenskt medborgarskap skulle kunna se ut om lagstiftaren ändock väljer att införa ett sådant. I händelse av detta föreslås ett system där ett barn som föds statslöst i Sverige, samt har en förälder med permanent uppehållstillstånd och hemvist i landet, ska förvärva medborgarskap vid födseln. Svenska Röda Korset anser att utredningens förslag bör analyseras vidare i syfte att se om det föreslagna systemet kan anses stå i överenstämmelse med våra internationella åtaganden.
  • Svenska Röda Korset anser att det saknas en tydlig barnkonsekvensanalys som analyserar förslagens förenlighet med principen om barnets bästa.
  • Svenska Röda Korset anser att det saknas en närmare motivering till varför utredningen föreslår att skäligen misstänkt kan anses tillräckligt för att diskvalificeras från medborgarskap. Svenska Röda Korset anser att om kravet på frånvaro av brottslighet även ska omfatta den som är skäligen misstänkt bör varje person under 18 år undantas.
  • Svenska Röda Korset vill särskilt understryka vikten av att nämnda beslut, även i anmälningsärenden, ska vara överklagbara till migrationsdomstol/regeringen då detta utgör en garant för rättssäkra beslut.
  • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens ambition att stärka barns rättigheter och tillstyrker förslaget om att barns befrielse från svenskt medborgarskap ska vara förbundet med villkor.
  • Svenska Röda Korset välkomnar förslaget som syftar till att skydda en vuxen person från förlust av svenskt medborgarskap då personen till exempel hotas eller tvingas att göra en ansökan om befrielse eller den vars ansökan har förfalskats.
  • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens förslag om att ett beslut om befrielse, utan tidsgräns, ska kunna återkallas om det fanns hinder mot bifall till ansökan om befrielse vid tidpunkten för beslutet och inte särskilda skäl talar emot återkallelse. Svenska Röda Korset välkomnar förslaget och anser att det kan bidra till att skydda personer som lever i en kontext av hedersrelaterat våld.
  • I övrigt anser Svenska Röda Korset att regeringen bör göra en sammantagen fördjupad analys kring hur alla de regelskärpningar som har föreslagits och föreslås inom utlänningsrättens område påverkar individer/grupper i störst utsatthet samt hur det påverkar förutsättningarna för etablering och integration i Sverige.

 

Läs hela remissvaret