Rätten till dagsersättning vid eget boende

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade promemorian ”Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende” och vill med anledning av detta framföra nedanstående synpunkter. 

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korsets ser positivt på förslaget om att begränsa möjligheterna för kommunerna att anmäla områden som inte kan anses ha sådana socioekonomiska utmaningar som avsetts vid införandet av lagen.
  • Svenska Röda Korset ser positivt på att effekterna av Länsstyrelsernas eventuella reservationer kring vilka områden som bör omfattas av en anmälan förtydligas, men anser att det av rättssäkerhetsskäl bör införas utrymme för kommunerna att inkomma med underlag och förtydliganden till Länsstyrelsen i de fall myndigheten överväger att avstyrka en anmälan.
  • Svenska Röda Korset anser det problematiskt att anmälningar av områden som skett i strid med Länsstyrelsernas rekommendationer föreslås vara gällande fram till årsskiftet trots att de medför allvarliga negativa konsekvenser för berörda. Övergångsbestämmelserna bör justeras så att dessa negativa konsekvenser minimeras.
  • Svenska Röda Korset anser generellt att de bestämmelser som införts om nedsättning av dagersättning för asylsökande som bosatt sig i eget boende i områden med socioekonomiska utmaningar inte är ändamålsenlig. En genomarbetad orsaksanalys bör genomföras för att utreda varför asylsökande väljer att bosätta sig i eget boende och vilka konsekvenser detta medför i ett längre perspektiv för berörda individer. En orsaksanalys kan skapa förutsättningar för att skapa effektiva och genomarbetade metoder för att motarbeta negativa konsekvenser som uppkommer för människor i eget boende.

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag och resonemang

Den 1 januari 2020 trädde nya bestämmelser i kraft som innebar begränsningar av asylsökandes möjligheter att bo i eget boende i områden med socioekonomiska utmaningar. Lagändringarna medförde att asylsökande som bor i ett sådant område som huvudregel inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Vilka områden som omfattas av regleringen bestäms genom ett anmälningsförfarande där vissa av regeringen utpekade kommuner kan anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av kommunen ska omfattas av regleringen.

Svenska Röda Korset har inför dessa tidigare lagändringar lämnat synpunkter över betänkandet ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande, SOU 2018:22, samt promemorian ”Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande. Yttrandet belyste bland annat problematik kopplat till urval av kommuner, metod för avgränsning av bostadsområden och bristande orsaksanalys.

I den nu aktuella promemorian föreslås en förordningsändring som innebär att Länsstyrelsen, som tidigare enbart haft en rådgivande roll, ges möjlighet att invända mot att en kommun anmäler ett område om det står klart att områdets sociala och ekonomiska förhållanden inte motiverar detta. Vid bedömningen ska särskilt beaktas graden av arbetslöshet och sysselsättning, andelen mottagare av försörjningsstöd, skolresultaten, utbildningsnivån och valdeltagandet i det aktuella området. En anmälan till Migrationsverket ska då inte få avse en sådan del av kommunen som omfattas av en invändning. Länsstyrelsens ställningstagande ska enligt förslaget inte få överklagas.

Utöver detta föreslås även att den längsta tiden för Migrationsverket att uppdatera förteckningen över anmälda områden ska kortas från två månader till fyra veckor.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 augusti 2020. En kommuns anmälan som gjorts före ikraftträdandet föreslås upphöra att gälla vid utgången av 2020.

 

Läs hela remissvaret (PDF)