Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Svenska Röda Korset välkomnar återinförd skattereduktion för fysiska personers gåvor till ideell verksamhet. Vi ser det som en viktig möjlighet för att öka givandet till ideella organisationer. Vi välkomnar också förslaget att ansöknings- och årsavgifterna tas bort (promemorians punkt 4.2).

Det är dock viktigt att formen för ett sådant givande inte blir alltför administrativt betungande för den mottagande organisationen samtidigt som det ska öka incitamentet hos givaren att vilja skänka en gåva - och därmed minska risken för att motverka den positiva intentionen med skattereduktionen. Det är också viktigt att det är lätt för givaren att ta ställning till och förstå innebörden av reglerna.

Svenska Röda Korset föreslår vidare att förslaget träder i kraft den 1 januari 2020.

Svenska Röda Korset kommer nedan att särskilt och i angiven ordning, kommentera följande punkter i promemorian: 4:6; 4.9; 4;11; 5:3 och 5:7 samt avsluta med övriga kommentarer.

Kontrolluppgifter

Svenska Röda Korset har inget att tillföra vad gäller kravet att godkänd gåvomottagare ska lämna kontrolluppgift. Vi vill dock i detta sammanhang lyfta vikten av att denna sammanställning är tillfyllest och att ingen ytterligare rapportering av dessa gåvor krävs vid annan tidpunkt under året. Med Vad gäller beloppsnivåerna ser Svenska Röda Korset en fördel med ett mer generöst förhållningssätt – att lägsta belopp för gåva sänks samt att taket för det totala gåvobeloppet höjs. Med detta inte menat Skatteverkets eventuella kontroll av gåvomottagare.

Underlag för skattereduktion och skattereduktionens storlek

En av förutsättningarna för att se en positiv effekt av skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet är att regelverket är tydligt för givaren. Tidigare erfarenhet har visat att det inte är helt okomplicerat att kommunicera med givarna om vad avdragsrätten innebär. Kommunikationen blir en utmaning då Svenska Röda Korset tar emot gåvor via många olika kanaler; dels digitalt, dels via avier.

Svenska Röda Korset föreslår därför följande:

  • Lägsta gåvobelopp sänks från 200 kronor till 150 kronor per gåva och gåvotillfälle.
  • Lägsta samlade gåvobelopp per år sänks från 2 000 kronor till 1 500 kronor.
  • Taket för rätt till skattereduktion per år höjs från 6 000 kronor till 10 000 kronor.

Ett lägre lägsta belopp ser vi kan öka incitamentet hos vissa givare – medan ett högre totalbelopp kan öka incitamentet hos andra givargrupper. Detta tror vi även skulle bidra till en starkare kommunikation med våra givare – både befintliga och nya.

Ikraftträdande

Svenska Röda Korsets ser fördelar med att förslaget träder i kraft 1 januari 2020. Då det finns en stark koppling till deklarationsförfarandet ser vi det som rimligt att förslaget träder i kraft i början av ett år. Det innebär också en ökad möjlighet att initiera givare att skänka avdragsgilla gåvor i syfte att under ett helår nå upp till kraven för skattereduktion. Vi tror att det finns risk för att det förhoppningsvis ökade incitamentet att skänka till ideella organisationer minskar när ett halvår redan gått. Oaktat antalet gåvor som uppfyller kraven för skattereduktion behöver vi kontrollera samtliga inkomna gåvor från den 1 juli 2019 till 31 december 2019 för att kontrollera för vilka individer vi behöver skicka kontrolluppgift. Det skulle i så fall kunna innebära att den administrativa insatsen vid årets slut blir större i förhållande till ökat antal gåvor till följd av skattereduktionen.

Effekter för mottagare

Svenska Röda Korset instämmer i att den administrativa bördan delvis minskas tack vare att ansöknings- och årsavgift tas bort.

Vi vill dock betona att den administrativa insatsen fortfarande är av betydande omfattning för organisationen. Framför allt handlar det om systemanpassningar och uppbyggnad av logik och automatiseringar i våra affärssystem. Ju fler kriterier i reglerna om skattereduktion – ju mer komplicerad logik och därmed mer omfattande systemanpassningar, tester, underhåll av system och väsentlig ökade kostnader.

Svenska Röda Korset finner det därför önskvärt att Skatteverket kan erbjuda relevanta och öppna lösningar för elektronisk överföring av information – gärna med gränssnitt som bygger på etablerad branschstandard.

Övriga kommentarer

Svenska Röda Korset ser fördelar med att i framtiden även se motsvarande möjlighet för företag att åtnjuta skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. Vi tror att effekterna skulle bli stora samt att gåvomottagarens administrativa insats mindre betungande och komplexa då det företrädesvis skulle gälla färre och större belopp.

Läs remissvaret (PDF)