Jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att lämna synpunkter på utkast till lagrådsremiss; ”Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande” och vill med anledning av detta, i för Svenska Röda Korset relevanta delar, framföra följande.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget gällande att en bestämmelse om att Migrationsverket får anvisa en kommun som ska ordna boendet för personer med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd ska införas i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och att bestämmelsen ska kompletteras med en befogenhet för kommunerna att anordna boenden för dessa personer. Samtidigt vill vi understryka vikten av individ- och barnrättsperspektivet samt betydelsen av boendets lämplighet vad avser bland annat kvalitét, trygghet och möjlighet till etablering.
  • Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget om att lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. ska omfatta personer redan från det att ansökan om tillfälligt skydd görs. I sammanhanget vill vi lyfta fram behovet av att dagersättningsnivåerna justeras uppåt samt vikten av en kompetens-höjning hos vårdgivare avseende begreppet ”vård som inte kan anstå”.

Läs hela remissvaret