Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Att förstå och bli förstådd

Röda Korsets yttrande över betänkande av tolkutredningen ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” (SOU 2018:83).
Röda Korsets yttrande över betänkande av tolkutredningen ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” (SOU 2018:83).
Publicerad: 13 maj 2019
Lästid: ca

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade skrivelse. Med anledning av att utredningen är tämligen omfattande och att delar inte har bäring för vår verksamhet har Svenska Röda Korset valt att kommentera i de delar som är relevanta för vårt arbete och där vi besitter särskild erfarenhet och kompetens.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar regeringens ambition att reformera regelverket för tolkar i talade språk och välkomnar förslaget till tolklag som bedöms medföra en ökad kvalitet hos tolkar, vilket i sin tur kan medföra ökad rättssäkerhet.
  • Svenska Röda Korset är positiva till utredningens förslag till att införa krav på auktoriserade och godkända tolkar.
  • Svenska Röda Korset tillstyrker utredningens förslag att reglera förbudet mot barntolkning i lag.
  • Svenska Röda Korset är positiva till utredningens förslag om ökad tillsyn och kontroll av både tolkar och tolkningsförmedlingar.

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag och resonemang

Ett ökat behov av tolktjänster har upplevts under de senaste åren av stat, kommuner, landsting och andra icke-offentliga aktörer. Samtidigt har området varit tämligen oreglerat och flertalet tolkar saknar såväl auktorisation som tolkutbildning, vilket påverkar både effektiviteten i tolkningen såväl som rättssäkerheten för enskilda individer.

Utredningen föreslår bland annat:

  • En ny tolklag införs, barntolkning förbjuds och ersätts med professionella tolkar.
  • Regelverk, kvalitetssäkring och tillsyn utvecklas gentemot tolkar och förmedlingsorgan. Volym och inriktning samordnas i förhållande till statens auktorisation av tolkar, med grundkrav på utbildning och praktik.
  • Staten för register över auktoriserade och utbildade tolkar. Kvalitetssäkrade och registrerade tolkar erbjuds uppdrag i staten genom statens beställarsamordning.
  • Staten och offentlig sektor bygger vid behov upp egna tolkresurser eller avtalar om garanterade tjänster. Den offentliga kostnadsökningen hålls tillbaka men kvalitet och samhällsnytta ökar.
  • Tolkyrket värderas och professionaliseras, vilket på sikt även leder till mer traditionella partsförhållanden, förbättrad arbetsmiljö, högre sysselsättningsgrad och stabilare situation på arbetsmarknaden för tolkar.

Läs hela remissvaret