Dalarnas strategi för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap

Svenska Röda Korsets yttrande över Dalarnas strategi för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter  

Röda Korset:

  • välkomnar strategin och det arbete som Länsstyrelsen i Dalarnas län bedriver inom att stärka samverkan för att kunna respondera vid allvarliga händelser,  
  • välkomnar särskilt Länsstyrelsens arbete kring samverkan med frivilligorganisationer inom detta område, men saknar tydliga förslag rörande hur samverkan med frivilligorganisationer bör stärkas,  
  • rekommenderar att strategin kompletteras med en redogörelse för och förslag på hur strukturer för ledning och samordning av spontanfrivilliga bör säkerställas inför och under allvarliga händelser,  
  • förordar att strategin kompletteras med en redogörelse kring vikten av kommunikation med särskilt utsatta samhällsgrupper och att kommunikation till allmänheten anpassas för att säkerställa mottagande och förståelse av densamme, 
  • saknar i detta sammanhang en redogörelse för frivilliga försvarsorganisationers och andra civilsamhällesaktörers roll inom kommunikation och information till allmänheten,  
  • saknar formuleringar kring vikten av stöd till drabbade vid samhällsstörningar, och vidare även hur drabbade, räddningsarbetare och andra deltagare ska stödjas i ett efterskede av en samhällsstörning, 
  • Saknar redogörelser kring arbetet inför och under höjd beredskap och hur detta arbete koordineras med arbetet inom den fredstida krisberedskapen, 
  • Vill därutöver framföra behovet av att ytterligare tydliggöra eventuellt stöd till kommunernas arbete inom räddningstjänst under höjd beredskap, 
  • anser slutligen att strategins avsnitt om centrala regelverk även bör inkludera Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12). 

Introduktion 

Strategi för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap, framtagen av Länsstyrelsen i Dalarnas län, syftar till att tydliggöra målsättningar, ansvar, roller och principer för samverkan vid allvarliga händelser, för att möjliggöra för de aktörer som inom länet bidrar till samhällets förmåga att motstå samhällsstörningar. Strategin ger en god översikt av arbetet inom Dalarnas län, och Svenska Röda Korset ser mycket positivt på det arbete som Länsstyrelsen genomför för att förbereda och stärka samverkan vid allvarliga samhällsstörningar.  

Svenska Röda Korsets utgångspunkter i dessa frågor 

Svenska Röda Korset är en neutral och självständig, opartisk humanitär organisation vars uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och att säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under väpnade konflikter, kriser och andra nödsituationer. Som nationell rödakorsförening i Sverige har Svenska Röda Korset en stödjande roll till de offentliga myndigheterna, en roll som är fastslagen såväl i internationell rätt som i svensk lagstiftning. Denna stödjande roll innebär att Svenska Röda Korset genom författning eller efter överenskommelse med regeringen eller en myndighet kan få i uppdrag att utföra uppgifter där ansvaret ytterst vilar på det offentliga. Exempel på sådana uppdrag är Svenska Röda Korsets roll inom totalförsvaret och ansvaret för Nationella upplysningsbyrån.   

I Sverige tar detta bland annat sig uttryck i att Svenska Röda Korset är en av arton frivilliga försvarsorganisationer, som utöver de generella uppdrag som stipuleras i Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet även särskilt pekas ut som havandes uppdrag att bistå totalförsvarets sjukvård och bidra till civilbefolkningens skydd i krig.  

Basen i Svenska Röda Korsets arbete i Sverige är de drygt 25 000 frivilliga engagerade i ca 725 lokala rödakorsföreningar (rödakorskretsar) som arbetar för att möta humanitära behov, minska effekterna av kriser och stärka människors och samhällets motståndskraft. Röda Korset utgör en betydelsefull plattform för enskildas engagemang för humanitära värderingar och är en viktig mänsklig kraft i samhället särskilt när det utsätts för påfrestningar.  

Svenska Röda Korset har lång erfarenhet av att agera i kris, såväl internationellt som i Sverige. De senaste åren har Svenska Röda Korset bland annat bistått vid branden i Västmanland, under flyktinganländandet 2015, vid attentatet på Drottninggatan i april 2017 och under skogsbränderna sommaren 2018, bland annat inom nationell samordning av spontanfrivilliga. Svenska Röda Korset bedriver även verksamhet inom organiserad olycksfallsberedskap och har god erfarenhet av att bistå med krisstöd och första hjälpen vid olyckor, manifestationer, demonstrationer och vid situationer med risk för social oro.  

I Dalarnas län bedriver Svenska Röda Korset verksamhet i 11 av 15 kommuner, som genomförs av 14 lokala rödakorskretsar. Dessa arbetar aktivt med att bygga upp den lokala krisberedskapen. Bland annat bedrivs 13 mötesplatser runtom i Dalarnas län, som kan nyttjas som samlingspunkter för trygghet och informationsdelning. I fyra av länets kommuner finns Första hjälpen-grupper som arbetar på bokade förfrågningar och akuta insatser. I dagsläget finns även frivilliga häktesbesökare och sjukhusvärdar med lång erfarenhet av kris- och samtalsstöd samt en efterforskningsgrupp med stor vana av informationsinhämtning och informationsbearbetning.1 De frivilliga runt om i länet innehar stor lokal kännedom, lång erfarenhet att hantera logistik, lagerytor och utrustning samt har god erfarenhet att arbeta med social verksamhet och integrationsfrågor.  

Läs hela remissvaret (PDF)