Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade skrivelse. Med anledning av att utredningen är tämligen omfattande och att delar inte har bäring för vår verksamhet har Svenska Röda Korset valt att endast kommentera i de delar som är relevanta för vårt arbete och där vi besitter särskild erfarenhet och kompetens.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar att det sker en modernisering och anpassning av den lagstiftning som reglerar utlänningsärenden med säkerhetsaspekter utifrån aktuella förhållanden.
  • Svenska Röda Korset vill särskilt framhålla att arbetet med ärenden som rör utlänningar som anses utgöra ett säkerhetshot är oerhört komplext där en avvägning måste göras mellan hänsyn till den nationella säkerheten å ena sidan samt grundläggande rättigheter för de som kan komma att bli föremål för lagens tillämpningsområde å andra sidan. Därför vill vi lyfta ett antal farhågor ur rättssäkerhetssynpunkt som vi anser aktualiseras i den aktuella utredningen; såsom sänkta beviskrav, en utvidgning av den personkrets som kan komma att beröras av den aktuella lagstiftningen samt den omfattande sekretess som råder i dessa ärenden.
  • Svenska Röda Korset instämmer med utredningens slutsats att det underlättar tillämpningen att bestämmelserna som reglerar handläggningen återfinns direkt i lagen istället för att hänvisning görs i stor utsträckning till andra lagar. Ett sammanhållet regelverk kan också, rätt tillämpat, vara gynnsamt ur rättssäkerhetssynpunkt.
  • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens ambition att tydliggöra grunderna för förvar med anledning av denna lag. Den föreslagna förvarstiden på maximalt tre år anser vi dock vara ett stort ingripande i den enskildes integritet och rörelsefrihet och måste därför vara förenat med en rad rättssäkerhetsgarantier. Det ställer höga krav på myndigheter att göra korrekta och förutsägbara proportionalitetsbedömningar där den enskildes rättigheter på allvar tillgodoses.
  • Svenska Röda Korset anser att barn aldrig bör tas i förvar då det är ett särskilt allvarligt ingripande åtgärd när den riktar sig mot ett barn och de allvarliga konsekvenser detta kan få för barnet. Om lagstiftaren anser att det ska finnas möjlighet att ta barn i förvar krävs en tydlig lagstiftning med högt ställda beviskrav för denna åtgärd, ett välunderbyggt beslut med hänsyn tagen till såväl behovs samt proportionalitetsprincipen, samt överklagandemöjligheter och åtgärder som förhindrar familjesplittring.
  • Svenska Röda Korset avstyrker utredningens förslag som innebär att individen får förbjudas lämna visst område, det så kallade vistelseområdet, då vi anser det inte vara tillräckligt motiverat kring hur sådana åtgärder förhåller sig till exempelvis Europakonventionen.
  • Svenska Röda Korset konstaterar att utredningens förslag i de delar som gäller tvångsmedel och andra tvångsåtgärder innebär att fler personer kommer att omfattas av hemliga tvångsmedel samt att Säkerhetspolisen kommer att ha tillgång till ytterligare ingripande tvångsmedel. Svenska Röda Korset understryker att nämnda utvidgning ställer högre krav på att rättssäkerhetsgarantier finns på plats och efterlevs.
  • Svenska Röda Korset avstyrker den del av förslaget som innebär att kravet för att få använda hemliga tvångsmedel sänks från synnerliga till särskilda skäl.
  • Svenska Röda Korset ställer sig frågande till den del av förslaget som innebär att det inte införs en möjlighet att begära prövning av beslutet att tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning.
  • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens förslag att Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn ska omfatta Säkerhetspolisens hantering av hemliga tvångsmedel enligt den nya lagen.

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag och resonemang

Lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll har genom åren genomgått en rad förändringar och flera tillägg har gjorts vilket har medfört att regelverket har blivit otydligt och svårt att överblicka. Även om det varje år bara handläggs ett begränsat antal mål och ärenden enligt lagen om särskild utlänningskontroll är de av stor betydelse för Sveriges säkerhet. Utredningens uppdrag har bestått i att göra en systematisk översyn av lagen om särskild utlänningskontroll. Syftet har varit att skapa en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter. I uppdraget har också ingått att utreda vissa särskilt utpekade frågor, däribland lagens tillämpningsområde och tidsgränserna för verkställighetsförvar samt att analysera och ta ställning till vissa ändringar och förtydliganden som Säkerhetspolisen föreslagit av bestämmelser i utlänningslagen och utlänningsförordningen (2006:97) gällande bl.a. frågor om främlingspass, uppehålls- och arbetstillstånd och vem som ska vara verkställande myndighet. Utredningsuppdraget har också omfattat att bedöma hur kontrollen av personer som utgör ett säkerhetshot kan förstärkas, t.ex. genom användning av fotboja.

 

Läs hela remissvaret (PDF)