En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande.

Svenska Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och att säkerställa respekt för varje människas värde. Inom ramen för det uppdraget arbetar Svenska Röda Korset bland annat för att säkerställa respekt för internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter och humanitära värderingar och principer. Svenska Röda Korset har lång erfarenhet av arbete för och med människor på flykt globalt, nationellt och lokalt. Vi finns med från flyktens början i konflikt och katastrof, längs flyktens väg, till ankomsten i Sverige, asylprocessen och etableringen i samhället. Vi har under lång tid varit en aktiv del av och nära följt den svenska migrations- och asylpolitiken likväl som utvecklingen på europeisk och global nivå.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset avstyrker Migrationskommitténs förslag att ett uppehållstillstånd som regel ska vara tidsbegränsat vid det första beslutstillfället. Mot bakgrund av förslagets negativa konsekvenser bör permanenta uppehållstillstånd även fortsatt vara huvudregel. Om tidsbegränsade uppehållstillstånd införs som huvudregel bör det finnas fler undantag än för kvotflyktingar. Giltighetstiden för tids-begränsade uppehållstillstånd bör i vart fall inte ligga under den genomsnittliga längden på uppehållstillstånd i de europeiska länder som omfattas av skyddsgrundsdirektivet, varefter permanent uppe-hållstillstånd beviljas om skyddsbehovet kvarstår.
  • Svenska Röda Korset avstyrker kommitténs förslag att permanent uppehållstillstånd ska få beviljas endast om vissa krav är uppfyllda, bland annat språk- och försörjningskrav. Syftet med förslaget är oklart och det är därför svårt att bedöma dess ändamålsenlighet. Vi tillstyrker förslaget att barn och personer som har rätt att uppbära allmän pension eller garantipension ska vara undantagna om ett sådant krav ändock införs. Vi anser att även studerande på gymnasienivå och högskolenivå bör omfattas av undantag och att det i övrigt ska vara möjligt att göra undantag från kraven för permanent uppehållstillstånd när det finns särskilda skäl.
  • Svenska Röda Korset instämmer i kommitténs bedömning att alternativt skyddsbehövande ska ges möjlighet till familjeåterförening på samma villkor som flyktingar. Vi tillstyrker förslaget att rätten till familjeåterförening även ska gälla för personer som beviljats tids-begränsade uppehållstillstånd på grund av synnerligen (eller särskilt) ömmande omständigheter eller verkställighetshinder. Svenska Röda Korset avstyrker kommitténs förslag att det ska införas ett krav på att anknytningspersonen ska ha välgrundade utsikter att beviljas ett varaktigt uppehållstillstånd.
  • Svenska Röda Korset avstyrker kommitténs förslag att det som huvudregel ska ställas ett försörjningskrav vid anhöriginvandring. I vart fall bör kravet inte omfatta flyktingar och alternativt skydds-behövande. Om försörjningskrav införs som huvudregel bör det göras en översyn av försörjningskravets utformning. Undantaget för flyktingar och alternativt skyddsbehövande bör gälla längre än tre månader. Vi tillstyrker förslaget att försörjningskravet bland annat inte ska gälla om anknytningspersonen är ett barn. Även personer som har rätt att uppbära allmän pension eller garantipension bör vara undantagna. I andra situationer där det framstår som olämpligt att ställa upp ett försörjningskrav bör det vara möjligt att göra undantag när det finns särskilda skäl.
  • Svenska Röda Korset avstyrker kommitténs förslag att ta bort möjligheten att beviljas ett permanent uppehållstillstånd vid första beslutstillfället vid anknytning. Kommittén föreslår vidare att ett tillstånd som beviljas på grund av anknytning till en utlänning med permanent uppehållstillstånd ska vara tidsbegränsat och gälla i två år. Vid förlängning ska även detta tillstånd vara tidsbegränsat och gälla i 2 år. Förslaget som härrör från kommittén riskerar medföra orimliga konsekvenser för barn som hinner hinna fylla 18 år under tillstånds-tiden och Svenska Röda Korset avstryker förslaget. Om det ska införas bestämmelser likt den nu föreslagna är det av yttersta vikt att det införs en ventil i syfte att undvika familjesplittring och i denna del anser Svenska Röda Korset att det ska införas en möjlighet att erhålla uppehållstillstånd vid förlängning om det finns särskilda skäl.
  • Svenska Röda Korset välkomnar kommitténs förslag att återinföra synnerligen ömmande omständigheter som grund för uppehålls-tillstånd. Dock avstyrker Svenska Röda Korset kommitténs förslag om uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl när det gäller barn och anser att barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd om det finns särskilt ömmande omständigheter.
  • Svenska Röda Korset avstyrker kommitténs förslag att avskaffa skyddskategorin övriga skyddsbehövande. Vi föreslår att det istället genomföras en översyn av hur bestämmelsen ska utformas i framtiden for att tillgodose skyddsbehov som inte omfattas av skyddsgrunds-direktivet.
  • Svenska Röda Korset instämmer i kommitténs bedömning att det finns ett behov av säkra och lagliga vägar för asylsökande och vill uppmuntra lagstiftaren att initiera nationella initiativ i syfte att främja utveckling på europeisk och global nivå.
  • Svenska Röda Korset anser att förslagen i betänkandet Uppehålls-tillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription (SOU 2017:84) bör genomföras och att det i detta sammanhang bör införas en möjlighet till överprövning av Migrationsverkets beslut om praktiska verkställighetshinder. Vi tillstyrker kommitténs förslag att det ska tillsättas en utredning som ser över hanteringen av offentliga biträden med särskild fokus på offentliga biträden i asylärenden.

 

Läs hela remissvaret (PDF)