En ny terroristbrottslag

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade SOU och vill med anledning av detta framföra nedanstående synpunkter.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar det resonemang som förs på sidorna 359-360, samt i författningskommentaren på sidorna 412-413, som tydliggör att opartiska humanitära organisationers verksamhet inte omfattas av straffbestämmelsen trots att dessa insatser, direkt eller indirekt, skulle kunna komma en terroristorganisation till godo. Vi understryker vikten av att detta fortsatt är tydligt inskrivet i författningskommentaren i den kommande propositionen.
  • Svenska Röda Korset anser att det explicit behöver framgå i författningskommentaren att även finansiering av opartiska humanitära organisationers verksamhet, inkl. rödakors- och rödahalvmånerörelsen, inte omfattas av straffbestämmelsen.
  • Svenska Röda Korset anser att det är olyckligt att sådana handlingar som regleras av den humanitära rätten och som sker på ett sätt att de inte strider mot den internationella humanitära rätten inte tydligt undantas från straffansvar. Detta riskerar att underminera den internationella humanitära rätten och de incitament som finns att respektera den internationella humanitära rättens regler samt motverka en ökad efterlevnad av reglerna.
  • Svenska Röda Korset välkomnar att undantag i författningskommentaren på sidan 413 görs för ”utförande av sjukvårdsuppgifter som är förenliga med medicinska etiska principer oberoende av vem som kommer i åtnjutande därav”. Vi vill däremot tydliggöra att detta även gäller i icke-internationella väpnade konflikter i enlighet med sedvanerätten samt Genèvekonventionernas tilläggsprotokoll II.

 

Läs hela remissvaret (PDF)