Ett förbud mot rasistiska organisationer

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2021:27, och vill med anledning av detta framföra följande synpunkter.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

 • Svenska Röda Korset välkomnar ambitionen att uppfylla Sveriges folkrättsliga åtaganden under FN:s rasdiskrimineringskonvention, men avstyrker lagförslaget i dess nuvarande utformning. Den föreslagna lagstiftningen är snävt begränsad, innebär flertal lagtekniska svårigheter, sammanblandar centrala begrepp, och riskerar att ha motsatt effekt än syftet med FN:s rasdiskrimineringskonvention. Lagförslaget innebär inte ett förbud av en rasistisk organisation i enlighet med konventionens Artikel 4 (b).
 • Vidare anser Svenska Röda Korset att det är tveksamt att lagförslaget i dess nuvarande utformning skulle ge effekt för att motverka diskriminering i Sverige. Det finns i stället risker att den föreslagna lagstiftningen har motsatt effekt och kan då vara oförenlig med den övergripande Artikel 2 i FN:s rasdiskrimineringskonvention där Sverige har ett åtagande att ”med alla lämpliga medel och utan dröjsmål föra en politik som syftar till att avskaffa rasdiskriminering i alla dess former”.
 • Om lagförslaget ändå ska tas vidare måste det revideras och kompletteras, såväl lagtekniskt som med andra åtgärder. I synnerhet anser Svenska Röda Korset att vissa begrepp i föreslagen lagtext, brottsrubricering och författningskommentar bör ändras. Förslaget innebär inte ett förbud mot rasistiska organisationer utan ett snävt förbud mot deltagande och annat agerande i relation till en rasistisk organisation som bedriver brottslig förföljelse. Därför bör begrepp som har just den betydelsen användas. Förslagsvis ändras brottsrubriceringen från “organiserad rasism” till ”organiserad rasistisk förföljelse” och begreppet “rasistisk organisation” till ” en rasistisk organisation som bedriver brottslig förföljelse”. Annars riskerar en missvisande legaldefinition för ”rasistisk organisation” skapas, som bara innefattar ett fåtal (om ens några) av de organisationer som i allmänhet uppfattas som rasistiska, t.ex. genom att de har en rasistisk värdegrund eller verksamhet, men som inte uppfyller kriterierna av att bedriva brottslig förföljelse. En sådan missvisande definition kan uppfattas som en acceptans för sammanslutningar av personer som byggts på en rasistisk ideologi men inte innefattas i den nya legaldefinitionen. Det kan riskera att utgöra incitament för deltagande eller sänka tröskeln för personer att träda in i en sådan organisation eftersom organisationen då kan hävda att den inte är rasistisk i lagens mening.
 • Svenska Röda Korset anser att det är angeläget att Sverige fullt genomför FN:s rasdiskrimineringskonvention. Regeringsformens skydd för föreningsfriheten (RF 24§, 2 st.) resulterar i att lagstiftning kommer att bli begränsad, och behöver ses i ett sammanhang av övrig lagstiftning och åtgärder. Vid sidan av önskemål om ett mer fullgott lagstiftningsförslag, har

  • Svenska Röda Korset följande förslag på kompletterande åtgärder:
   Svenska Röda Korset anser att regeringen bör ge uppdrag att genomföra en fördjupande analys om utmaningar i tillämpning och effekten av den samlade lagstiftningen relaterad till rasism och omsätta sådan kunskap till handling för att förstärka arbetet mot rasism och dess effekter.
  • Svenska Röda Korset uppmanar vidare regeringen att förstärka arbetet mot strukturell rasism, dess historia och uttryck i Sverige och att förebygga och motverka rasistiska organisationer och agerande.
 • Utredningen lyfter att ”varje stat har rätt att själv bestämma vilka metoder som ska användas för att uppfylla konventionens syfte” (sid. 26). Sett från ett annat perspektiv, är det ett ansvar och skyldighet för en statspart till konventionen att se över sitt system och vidta alla nödvändiga åtgärder för att leva upp till konventionens åtaganden. Sverige, som statspart, bör därför ta ett helhetsgrepp om arbetet för att motverka rasism och vad som krävs just i Sverige för att motverka detta.


Läs hela remissvaret