Ett tandvårdssystem för mer jämlik tandhälsa

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2021:8, och vill med anledning av detta framföra följande.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens övergripande målsättningar och förslag för att stärka förutsättningarna för mer jämlik tandhälsa. Vi ser positivt på de författningsförslag som stärker patientens ställning och rätt till information.
  • Svenska Röda Korset saknar förslag som stärker patientens egen delaktighet i tandvården.
  • Svenska Röda Korset föreslår satsningar på förebyggande insatser som bygger på lokalsamhällets delaktighet, i samverkan med civilsamhällets aktörer, för att förbättra jämlik tandhälsa hos marginaliserade grupper.
  • Svenska Röda Korset lyfter de särskilda behov som personer som utsatts för tortyr eller annan grym eller förnedrande behandling eller bestraffning har när det gäller tandhälsa och tandvård. Vi ser ett behov av ökad och kunskap och förståelse för torterades särskilda behov och rättigheter hos alla myndigheter och andra aktörer som berörs av de nu aktuella förslagen.
  • Svenska Röda Korset vill särskilt understryka vikten av att torterades skador och vårdbehov inte exkluderas från de olika åtgärder och möjliga ersättningar som föreslås i betänkandet enbart på grund av hur hälsotillståndet klassas i tandvårdens organisation.
  • Svenska Röda Korset föreslår att särskilda kunskapssatsningar genomförs och att nationellt kunskapsstöd utvecklas gällande den specifika målgruppen torterade och personer som utsatts för liknande övergrepp.
  • Svenska Röda Korset ser alltjämt stora tandvårdsbehov hos personer som helt eller delvis faller utanför det offentligas ordinarie skyddsnät – exempelvis papperslösa och asylsökande som endast omfattas av vård som inte kan anstå. Vi ser också stora regionala skillnader i tillgången på tandvård runt om i landet.
  • Svenska Röda Korset efterfrågar fler riktade kunskapssatsningar gällande papperslösas och asylsökandes rätt till vård, i nära samverkan med civilsamhällets aktörer.
  • Svenska Röda Korset vill avslutningsvis understryka behovet av förebyggande insatser och egenvård som är anpassade för ovan nämnda målgruppers specifika behov och förutsättningar.

 

Läs hela remissvaret