Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att lämna synpunkter på utkast till lagrådsremiss ”Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd” och vill med anledning av detta framföra följande i för Svenska Röda Korset relevanta delar.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter:

  • Svenska Röda Korset välkomnar regeringens ambition att förbättra levnadsvillkoren för de personer från Ukraina som beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet och befinner sig i Sverige. Vi anser dock att förslagen fortfarande haltar och inte fullt ut möter de behov som vi vittnar om i vår kontakt med målgruppen.
  • Svenska Röda Korset saknar förslag kring förbättrade levnadsvillkor för målgruppen under de första tolv månaderna i Sverige. Så som förslaget är utformat idag lämnas fortfarande målgruppen till ett bristfälligt initialt mottagande inte minst vad gäller den låga dagersättningen.
  • Vi välkomnar regeringens förslag att personer som beviljats skydd enligt massflyktsdirektivet och folkbokförs ges tillgång till etableringsprogrammet och den ersättningsnivå för egen försörjning som följer under etableringstiden.
  • Svenska Röda Korset välkomnar förslaget om att folkbokföring ska ske tidigare. Detta är en central och viktig åtgärd då en person som folkbokförs erhåller personnummer som i sin tur möjliggör tillgång till det svenska samhället på ett mer inkluderande sätt.
  • Vi välkomnar att beslutet om folkbokföring möjliggör full tillgång till hälso- och sjukvård inklusive tandvård.
  • Svenska Röda Korset avstyrker förslaget att personer med tillfälligt skydd inte ska anses bosatta enligt socialförsäkringsbalken. Att undantas från de bosättningsbaserade förmånerna såsom barnbidrag, assistansersättning, äldreförsörjningsstöd och föräldrapenning kommer få svåra konsekvenser framför allt för de personer som inte har möjlighet att arbeta eller försörja sig på annat sätt.
  • Svenska Röda Korset avstyrker förslaget att personer som beviljats tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet inte ska ha rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ser detta som en ofördelaktig särbehandling för en redan mycket utsatt grupp. Eftersom LSS är uppbyggd som en kompletterande lagstiftning till socialtjänstlagen är det uppenbart att individens behov inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning utan båda lagstiftningar.
  • Svenska Röda Korset anser att konsekvensanalysen av förslagen behöver utvecklas, inte minst vad gäller konsekvenser för barn, äldre, svårt sjuka och personer med funktionsnedsättning.
  • Konsekvenserna av långa handläggningstider och mer komplexa ärenden för socialtjänsten kan behöva utvecklas, då många nya ärendetyper förväntas uppkomma med risk för glapp i försörjningsstöd för berörda individer.

 

Läs hela remissvaret (PDF)