Föreningsfriheten och terroristorganisationer

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2021:15, och vill med anledning av detta framföra följande synpunkter. Den Internationella rödakorskommittén har uppmärksammat delbetänkandet och delger sina medskick i ett positionspapper som återfinns som bilaga 1.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar regeringens ambition att stärka arbetet mot terrorism. Terrorism utgör en särskilt allvarlig form av brottslighet som orsakar mänskligt lidande och utgör ett hot mot fred, säkerhet och utveckling samt demokrati. För att arbetet mot terrorism ska bli effektivt, skapa förtroende och långsiktig säkerhet för alla, behöver folkrättens regler noga övervägas och respekteras. Mänskliga rättigheter och den internationella humanitära rätten sätter regler som vägleder de svåra avvägningarna i dessa frågor.
  • Svenska Röda Korset vill särskilt understryka att författningsförslaget bör inkludera en tydlig text om att opartiska humanitära organisationers verksamhet inte får kriminaliseras efter den föreslagna grundlagsändringen. Principfasta opartiska humanitära organisationer har en unik roll och ansvar att erbjuda sjukvård, utbildning om krigets lagar, eller annat humanitärt stöd till alla i ett rent humanitärt syfte, d.v.s. att förebygga och lindra mänskligt lidande, utan att ta ställning till parterna i konflikten. För att detta ska kunna göras effektivt och i enlighet med de humanitära grundprinciperna, arbetar principfasta opartiska humanitära organisationer med alla och ger sjukvård etc. till de som är i störst humanitärt behov oavsett om dessa insatser, direkt eller indirekt, skulle kunna komma personer till godo som bedöms vara del av en terroristorganisation. Att behöva kontrollera mottagaren av t.ex. sjukvård, eller välja bort vissa personer, skulle inte bara strida mot våra grundprinciper utan också fördröja humanitära insatser, minska möjligheten att få humanitärt tillträde, och öka hotbilden mot vår personal som arbetar i väpnad konflikt. Att opartiska humanitära organisationer har en rätt att erbjuda humanitärt stöd under väpnad konflikt och i enlighet med de humanitära grundprinciperna är väl etablerat i folkrätten och genom statspraxis och har tydliggjorts i samtliga tidigare svenska författningsförslag. Det är med stor oro vi ser att ett sådant ställningstagande saknas i utredningen och vi uppmanar regeringen att inkludera ett sådant förtydligande i författningsförslaget.
  • Svenska Röda Korset vill understryka betydelsen av att en mer omfattande analys av den internationella humanitära rätten genomförs och inkluderas i författningsförslaget i syfte att tydliggöra relevanta regler i författningskommentarer. Här tänker vi särskilt på den internationella humanitära rättens regler om skydd av sjukvård, som gäller för alla parter i konflikten även under icke-internationella väpnade konflikter.
    Svenska Röda Korset anser att begränsningen i den grundlagsskyddade föreningsfriheten bör vara så tydlig och specifik som möjligt för att värna mot risk för framtida missbruk och säkerställa skydd för civilsamhällets roll i ett demokratiskt samhälle. Det bör vara fortsatt möjligt att arbeta med personer som lever i utanförskap och/eller radikaliserade miljöer, i humanitärt syfte eller mer aktivt med demokratifrågor och mot radikalisering, utan att riskera att sådana handlingar eller organisationer kriminaliseras. I synnerhet anser
  • Svenska Röda Korset att författningsförslaget bör tydliggöra vad för former av ”deltagande”, ”sammanslutning” och ”understödjande” som avses, så att det finns en direkt koppling mellan deltagandet och kriminella handlingar och uppsåt.


Läs hela remissvaret