En ny socialtjänstlag

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade skrivelse och vill med anledning av detta framföra följande.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

 • Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget om att en ny socialtjänstlag ska ersätta den nuvarande lagen. Som utredningen lyfter fram finns utmaningar med en återgång till en ramlagsutformning. Svenska Röda Korset lämnar därför synpunkter nedan och rekommendationer i syfte att minska risken för negativa konsekvenser och stärka att leva upp till de övergripande målen, den förebyggande ambitionen och det utökade barnrättskyddet.
 • Svenska Röda Korset välkomnar förslagen att jämlikhet och jämställhet inkluderas i övergripande mål, att ett förebyggande perspektiv ska genomsyra verksamhetsområdet på samtliga nivåer, samt att socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig. För att öka förutsättningarna för ett tydligt genomslag av förändringarna rekommenderas att kommande lagförslag innehåller ett tydligare brukarperspektiv och fokus på insatser vid hemlöshet samt förtydligande om hur man ska gå till väga för att uppnå tillgängligheten.
 • Svenska Röda Korset instämmer i utredningens förslag om samhällsplanering och att bygglagen kompletteras med krav på hänsyn till sociala aspekter samt inriktning för långsiktig utveckling av den sociala miljön. Dock anser Svenska Röda Korset att vikten av boendes delaktighet och samverkan med civilsamhället bör förtydligas samt att lagförslaget bör inkludera Socialtjänstens roll i kommunens krisberedskap och bostadsförsörjningsplanering. Likaså anser Svenska Röda Korset att förslaget om planering av insatser tydligare ska kopplas till bostadsförsörjningsplanering.
 • Svenska Röda Korset välkomnar förslaget om krav på ett respektfullt bemötande och förslaget att en ny bestämmelse införs i socialtjänstlagen om att verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Svenska Röda Korset anser att lagförslaget bör tydliggöras gällande professionens roll för all personal som verkar och fattar beslut inom socialtjänsten.
 • Svenska Röda Korset värdesätter utredningens resonemang kring behovet av ett mer ändamålsenligt och vägledande begrepp än skälig levnadsnivå. Dock hade det varit önskvärt med en närmare analys om konsekvenserna av att införa begreppet goda levnadsförhållanden. Lydelsen goda levnads-förhållanden går i linje med det förebyggande perspektivet och ett stärkt barnrättsskydd och det är inte klarlagt i utredningen att detta nödvändigtvis behöver vara kostnadsdrivande i ett mer långsiktigt perspektiv.
 • Svenska Röda Korset välkomnar utredningens förslag om att det införs en ny bestämmelse som anger att socialnämnden får tillhandahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning. Dock vill Svenska Röda Korset särskilt betona vikten av att lämplig myndighet ges i uppdrag att följa upp och utvärdera arbetet med förslaget. Svenska Röda Korset välkomnar även förslagen gällande utformning av insatser till enskilda.
 • Svenska Röda Korset välkomnar ansatsen med ett förtydligat barnrätts-perspektiv men anser att behovet av barnombud är klarlagt och att förslag att införa ett barnombud på lokal nivå bör föras fram av regeringen.
 • Vad gäller reglering av äldreomsorgen hänvisar Svenska Röda Korset till Corona-kommissionens delbetänkande och förslaget om att utreda en ny äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen och som reglerar vård och omsorg till äldre.
 • Svenska Röda Korset anser att regeringen i kommande lagförslag bör inkludera förslag om socialt ansvarig samordnare i varje kommun för att säkerställa kvalitet och hållbarhet.
 • I uppdraget att se över socialtjänstlagen ingick inte att se över de delar som avser ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) och regelverk kopplat till det. Svenska Röda Korset möter ett ökat behov av att bistå människor i utsatthet med grundläggande behov som mat, hygien och tak över huvud, vilket tyder på en otillräcklighet i nuvarande socialtjänstlags utformning eller tillämpning. Svenska Röda Korset rekommenderar därför att regeringen tillsätter en tilläggsutredning för att se över även det ekonomiska biståndet inom Socialtjänstlagen.
 • Utöver synpunkterna på det som direkt ingått i utredningens uppdrag önskar Svenska Röda Korset lyfta rekommendationer baserat på behov identifierade i våra verksamheter. I Sverige ges viss sjukvård och uppföljande vårdinsatser även av kommuner. Svenska Röda Korset möter därför personer som är i behov av kommunala insatser till följd av olika sjukdomsförlopp men där vi ser att man nekas behövliga insatser. Svenska Röda Korset föreslår att man i kommande sociallagstiftning betonar vikten av att säkerställa kommunala vårdinsatser för papperslösa samt att rätten till bistånd för personer vars bistånd regleras enligt Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera (LMA), bör klargöras. Svenska Röda Korset anser även att den kommande socialtjänstlagen bör kompletteras med lagstadgade skyldigheter att arbeta med barn som anhöriga.

Läs hela remissvaret (PDF)