Röda Korsets yttrande över God och nära vård - En primärvårdsreform

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Svenska Röda Korset ser positivt på flertalet förslag som läggs, som vi anser kommer att bidra till en bättre och närmare vård. Däremot tar utredningen inte i tillräckligt stor utsträckning hänsyn till utsatta grupper inom vården och ytterligare åtgärder behövs för att säkerställa en jämlik och tillgänglig vård för alla.

Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget till definition och grunduppdrag för primärvården, hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 3a kap 1§.

Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget om nationella samråd kopplat till genomförandet av färdplanen. Vi rekommenderar dessutom att idéburna vårdaktörer inkluderas i dessa samråd.

Svenska Röda Korset tillstyrker att primärvården ska tillhandahålla förebyggande insatser, inklusive rehabiliterande åtgärder, utifrån befolkningens behov och individuella behov, förutsättningar och preferenser.

Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget att primärvården ska tillhandahålla de kompetenser som behövs och instämmer i bedömningen att huvudmän bör verka för stärkt interprofessionellt arbetssätt och lärande. Vi understryker dessutom vikten av att tillhandahålla psykologer, fysioterapeuter och kuratorer inom primärvården, och rekommenderar resursförstärkning för att säkerställa dessa kompetenser utifrån ett nationellt perspektiv.

Svenska Röda Korset tillstyrker förslaget att primärvården ska organiseras så att tillgängligheten är mycket god. Vi anser att administrativa rutiner och tolkrutiner som möjliggör tillgänglighet för alla, inklusive personer som befinner sig i utsatthet och som inte kan göra sig förstådda i kontakt med sjukvården, behöver säkerställas.

Svenska Röda Korset tillstyrker behovet av ett mer personcentrerat arbetssätt med betoning på patientdelaktighet. Vi vill särskilt uppmärksamma vikten av hänsynstagande och tillitsbyggande i relation till utsatta patientgrupper, inte minst ensamkommande barn som vistas i Sverige utan vårdnadshavare.

Svenska Röda Korset tillstyrker att primärvården ska samordna patientens kontakter med andra delar av hälso- och sjukvården. Vi rekommenderar dessutom att utredningen tydligare lyfter fram primärvårdens ansvar kopplat till Samordnad individuell plan (SIP), samt ansvar för samordning med aktörer utanför vården.

Svenska Röda Korset tillstyrker utredningens bedömning att se över förutsättningarna för mer professionsneutral reglering av intyg.

Svenska Röda Korset rekommenderar att indikatorer som speglar en jämlik vård, med hänsyn till utsatta grupper, inkluderas i de uppgifter som ska rapporteras in till en nationell databas.

Svenska Röda Korset rekommenderar utredningen att se över de behov av kompetenshöjning och metodutveckling som finns inom primärvården, särskilt avseende identifiering av tortyrskador och psykisk ohälsa, och att utredningen lämnar förtydligande förslag kring detta i sitt slutbetänkande.

Svenska Röda Korset instämmer i utredningens syn på betydelsen av kontinuitet i relationen mellan patienten och vårdens medarbetare. Vi rekommenderar att primärvården får i uppdrag att iaktta särskilt hänsynstagande i uppföljning av patienter med osäker/temporär rättslig ställning, för att säkerställa behövlig uppföljning och undvika vårdskada.

Svenska Röda Korset rekommenderar att utredningen ser över möjligheten till fast tolkkontakt i vården och permanent integrering av tolkar inom vårdsteam.
Svenska Röda Korset rekommenderar utredningen att i sitt slutbetänkande lägga fram förslag på förlängd regeringssatsning inom området psykisk ohälsa, i enlighet med den omvärldsanalys som gjorts och kommande behov.

Slutligen rekommenderar Svenska Röda Korset att utredningen i sitt slutbetänkande inkluderar förslag på översyn av befintlig vårdlagstiftning, med målet att asylsökande, papperslösa personer och andra migranter som riskerar att falla utanför det offentliga skyddsnätet bör garanteras vård utifrån behov, efter medicinsk bedömning av ansvarig vårdpersonal, på lika villkor som resten av befolkningen och oberoende av ursprung och rättslig ställning i Sverige. Detta anser vi vara nödvändigt för att primärvården ska kunna utföra sitt grunduppdrag i enlighet med föreslagen förändring, där man ska säkerställa jämlik tillgång till vård för alla.

Bakgrund och sammanfattning av utredningens förslag och resonemang

Delbetänkandet God och nära vård - En primärvårdsreform ingår i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård som tillsattes av regeringen med uppdrag att utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården. I delbetänkandet presenteras en fördjupad färdplan och målbild för omstruktureringen av svensk hälso- och sjukvård. Ett antal förslag för att tydliggöra primärvårdens uppdrag presenteras, tillsammans med förslag för att skapa förutsättningar för en stark primärvård som utgångspunkt för ökad närhet till patienten. Utredningen lägger fram förslag till författningsändringar i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Patientlagen (2014:821), Patientdatalagen (2008:355) och i Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80). Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande i mars 2019. 

Läs hela yttrandet (PDFI